タガログ語 tagalog

Iba pa

Ang mga katotohanan tungkol sa COVID-19; Paano umiwas nang wasto?

Huwag maniwala sa mga tsismis tungkol sa COVID-19! Huwag matakot at umiwas tayo nang wasto. Habang kumakalat ang COV...
Trabaho

Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho

Makakatanggap ng suporta para makatrabaho ulit ang mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-1...
Visa/ Estado ng paninirahan

Huwag agad-agad pumunta sa Immigration Office

Delikado ang Immigration Office dahil marami ang taong pumupunta Dahil sa pagkalat ng COVID-19, nagiging matagal ang...
Iba pa

Ang diksriminasyon ay hindi maaaring mangyari! Humingi ka ng tulong.

Nakaranas ka ba ng diskriminasyon dahil sa COVID-19? Huwag kimkimin ang problema at kumunsulta. Ang kahit anumang di...
Iba pa

Biktima ka ba ng Domestic Violence (DV) o pang-aabuso ng iyong asawa o kasintahan?

Nakakaranas ka ba ng karahasan mula sa iyong asawa o kasintahan (DV: Domestic Violence, pambubugbog, paninipa, paniniga...
Visa/ Estado ng paninirahan

Ie-extend ang Certificate of Eligibility

Dahil sa epekto ng COVID-19, posible na ang mga nakatanggap ng Certificate of Eligibility (COE) ay maaaring hindi makar...
Pinansyal na suporta

Maaari kang humiram ng pera

Ang mga taong nabawasan ng kita dahil sa COVID-19 o nawalan ng trabaho ay maaaring humiram ng pera sa bansa. Kahit magk...
Pinansyal na suporta

Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makabayad ng upa sa bahay dahil nawalan o nabawasan ng trabaho dahil sa COVID-19, maari kang mag-apply p...
Trabaho

Hindi ka ba tina-trato ng mabuti sa trabaho mo dahil isa kang dayuhan? Ilegal iyan!

May masamang epekto ba ang COVID-19 sa iyong kumpanya at dahil dito hindi ka tina-trato ng mabuti dahil isa kang dayuha...
Pinansyal na suporta

Makakatanggap ng ¥100,000 ang mga nakarehistro sa Basic Resident Register

Magbibigay ang gobyerno ng ¥100,000 / tao bilang pinansyal na suporta (特別定額給付金 Tokubetsu Teigaku Kyuufukin) Makakata...
タイトルとURLをコピーしました