タガログ語 tagalog

Trabaho

Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho

Makakatanggap ng suporta para makatrabaho ulit ang mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-1...
Visa/ Estado ng paninirahan

Huwag agad-agad pumunta sa Immigration Office

Delikado ang Immigration Office dahil marami ang taong pumupunta Dahil sa pagkalat ng COVID-19, nagiging matagal ang...
konsultasyon

Ang diksriminasyon ay hindi maaaring mangyari! Humingi ka ng tulong.

Nakaranas ka ba ng diskriminasyon dahil sa COVID-19? Huwag kimkimin ang problema at kumunsulta. Ang kahit anumang di...
konsultasyon

Biktima ka ba ng Domestic Violence (DV) o pang-aabuso ng iyong asawa o kasintahan?

Nakakaranas ka ba ng karahasan mula sa iyong asawa o kasintahan (DV: Domestic Violence, pambubugbog, paninipa, paniniga...
Visa/ Estado ng paninirahan

Ie-extend ang Certificate of Eligibility

Dahil sa epekto ng COVID-19, posible na ang mga nakatanggap ng Certificate of Eligibility (COE) ay maaaring hindi makar...
Pinansyal na suporta

Maaari kang humiram ng pera

Ang mga nabawasan ng kita o nawalan ng trabaho nang dahil sa COVID-19 ay maaaring humiram ng pera sa bansa Magkanuma...
Pinansyal na suporta

Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makapagbabayad ng upa sa bahay dahil nabawasan ang kita o nawalan ng trabaho nang dahil sa COVID-19, maa...
Trabaho

Hindi ka ba tina-trato ng mabuti sa trabaho mo dahil isa kang dayuhan? Ilegal iyan!

Nalugi ba ang iyong kumpanya nang dahil sa COVID-19? Nakaranas ka ba ng pagmamaltrato dahil lamang na ikaw ay isang day...
Healthcare

Kapag masama ang pakiramdam : Hotlines para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama

*Ito ay listahan ng mga hotlintes na inihanda ng mga lokal na pamahalaan ng Tokyo at mga katabing lugar. Ang impormasyo...
Healthcare

Paano iwasan ang pagkalat ng COVID-19?

Para iwasan ang pagkalat ng COVID-19, kinakailangan na gawin ang mga sumusunod na bagay. Ito ay mga simpleng hakbang la...
タイトルとURLをコピーしました