तपाईं छुट्टिमा हुँदा, तपाईंले जापानी सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ।

2. लाभ भुक्तानीका लागि आवश्यकताहरूको पुष्टिकरण (支給要件確認書; सिक्यु युकेन काकुनिन-शो)

यो कागजातमा ३ खण्डहरू पर्दछन्। आवेदकलाई यस कागजातको माथिल्लो भागमा मात्र भर्न लगाइन्छ; बाँकी रोजगारदाताद्धारा पूरा गरिनुपर्छ।

आवेदकले निम्न छ वटा प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ (तिनीहरू सबैको नम्बर हुन्छ)। कृपया तपाईंलाई यो फारामको पृष्ठ 2 पेश गर्न आवश्यक पर्दैन भनी ध्यान दिनुहोस्।

माथिको लिङ्कबाट यो कागजातको PDF ढाँचा डाउनलोड गरेर Acrobat Reader को प्रयोग गरी यसलाई खोल्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा फाराम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।

सजिलैसँग कागजात प्रविष्ट गर्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।

①तपाईंले आवश्यकताहरू पूरा गरे/नगरेको जाँच गर्ने प्रश्नहरू

1. लाभको अवधि (यो ”लाभ सम्बन्धी दाबी फाराम” को प्रश्न 8 मा लेखिएको अवधिसँग समान हुनुपर्छ ):
कृपया काममा उपस्थित नभएको अवधि लेख्नुहोस्। यो अवधि अप्रिल 1, 2020 र सेप्टेम्बर 30, 2020 को बीचमा हुनुपर्छ।

2. के तपाईंले खण्ड 1 मा उल्लेख गरिएको समयावधिमा छुट्टी लिनुभएको थियो?
(✔) “लिनुभएको थियो (はい) “  वा “लिनुभएको थिएन (いいえ)” चिन्ह लगाउनुहोस्।  “समर्थनकोष तथा भत्ता” भनेको साना वा मध्यम-आकारका कम्पनीहरूमा काम गर्ने र बिदा लिन जोड दिने व्यक्तिहरूका लागि दिइने लाभ हो। तपाईंले व्यक्तिगत कारणहरूले गर्दा कामबाट बिदा लिनुभएको छ भने, तपाईं लाभको लागि योग्य हुनुहुन्न।

3. के तपाईंले प्रश्न 1 मा उल्लेख गरिएको समयावधिमा निम्नमध्ये कुनै लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ?: बेरोजगारी/रोजगार बीमा लाभ (उदाहरण: जागिर खोज्नेको भत्ता), बाल स्याहार बिदा लाभ वा पारिवारिक स्याहार बिदा लाभ:
(✔) “हो (はい) “  वा “होइन (いいえ)” चिन्ह लगाउनुहोस्।  तपाईंले यीमध्ये कुनै लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईं ”समर्थन कोष तथा भत्ता” को लागि योग्य हुनुहुन्न।

4. के तपाईंले पहिले कहिल्यै यो लाभको लागि आवेदन दिनुभएको थियो?
(✔) “दिनुभएको थियो (はい) “  वा “दिनुभएको थिएन (いいえ)” चिन्ह लगाउनुहोस्।  प्रत्येक आवेदकले हरेक महिनाको लाभ का लागि एक पटक मात्र आवेदन दिन सक्छन्।

5. तपाईंले अस्थायी रूपमा व्यापार बन्दको अवधिमा आर्थिक सहायता वा 30,000 येन वा सोभन्दा बढी विशेष भुक्तानी प्राप्त गर्ने अवस्थामा, के तपाईंले सिद्धान्तमा 2 हप्ताभित्र प्राप्त गरेको कुरालाई घोषणा गर्न सहमति जनाउन सक्नुहुन्छ? (श्रम विभाग तपाईंको कार्यस्थलको क्षेत्राधिकारमा छ भनी घोषणा गर्ने ठाउँ):
(✔) “हो (はい) “  वा “होइन (いいえ)” चिन्ह लगाउनुहोस्।  यदि तपाईंले व्यापार बन्दको अवधिमा आफ्नो रोजगारदाताबाट कुनै आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले यो लाभको लागि आवेदन दिएपछि, तपाईंले श्रम विभाग क्षेत्राधिकारमा दाबी गरेका कुराहरूलाई घोषणा गर्नुपर्छ।

6. के तपाईंले यो कागजातको पृष्ठ 2 मा उल्लेख गरिएको भुक्तानीका लागि सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुभएको छ?
कृपया(✔) “गरेको छु (はい) “  वा “गरेको छैन (いいえ)” चिन्ह लगाउनुहोस्।

②आवेदकको हस्ताक्षर

कृपया यहाँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तपाईंले हस्ताक्षरभन्दा माथि हस्ताक्षर मिति संलग्न गर्न पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ।

③रोजगारदाताहरूका लागि लेखिएको बाकस

तपाईंको रोजगारदाताले हस्ताक्षर खण्डको ठीक तल 3 निम्न प्रश्नहरू भर्नु पर्ने मानिन्छ। उनीहरूले ति कागजातहरू भर्न अनिच्छुक भएको/अस्वीकार गरेको अवस्थामा, कृपया यो कागजातको एकदमै तल रहेको ”रोजगारदाताको नाम(事業主欄)” भनिने खण्डमा यो कागजात पूरा गर्नका लागि मद्दत गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गर्नुहोस्।

タイトルとURLをコピーしました