Kapag masama ang pakiramdam : Call Center para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama

*Ito ay listahan ng mga call center na inihanda ng mga lokal na pamahalaan ng Tokyo at mga katabing lugar. Ang impormasyon ay in-update noong May 24 at maaari itong baguhin o mabago sa hinaharap.

*Para sa TOCOS: Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents na inihanda noong April 17, tignan ang top page.

Mayroon ng call center tungkol sa COVID-19 para

sa mga naninirahan sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama.

Kapag masama ang karamdaman o may hinala na sintomas ng COVID-19, puwede kayong tumawag dito. Gayunpaman, hindi lahat ng call center ay may sapat na operator na nagsasalita ng wikang banyaga. Kung hindi marunong magsalita ng Hapon, maaring kailanganin mong humingi ng tulong mula sa isang nagsasalita ng Hapon para sa mga katanungan.

Bago tumawag sa call center / pumunta sa ospital :

 • Kung mayroon kang sintomas tulad ng trangkaso o lagnat, kumuha ng permiso sa paaralan o kumpanya at huwag lumabas ng bahay.
 • Tignan ang temperatura ng katawan araw-araw.

Siguraduhing sundin ang dalawang nakasulat sa taas at sagutin

ang sumusunod.

Q1. Saan ka nakatira?

Sa nakatira sa Chiba, tumuloy sa (A). Sa nakatira sa ibang lugar, tumuloy sa Q2.

Q2. Mayroon ka bang kakaritsuke na doktor? (kakaritsuke-i)

Kung mayroon, tumuloy sa (B). Kung wala, tumuloy sa (A).

*Kakaritsuke-i:

Ito ang tawag sa doktor na pamilyar sa pang araw-araw na kondisyon mo at maaring konsultahin tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa kalusugan. Kung kailangan, siya rin ang magtuturo ng ospital na eksperto sa tiyak na sakit. Kung mayroong lagnat, mabigat ang katawan, o walang ganang kumain, itong doktor na pinupuntahan mo na nakatira malapit sa inyo ang tinatawag na kakaritsuke.

(A)Tumawag sa Call Center
 1. Call center para sa may mga sintomas na sumusunod.

  Bagong pamantayan para sa pag-konsulta. (Updated on May 11):

  Nahihirapan ka bang huminga? Mabigat ba ang iyong katawan? Mataas ba ang lagnat mo?

  Kung nakakaramdam ka ng sintomas, tumawag sa call center sa ibaba para kumunsulta.

  Kung ang mga sintomas ay nagtuloy-tuloy lagpas ng 4 na araw, tiyaking kumunsulta dito.

  Lalo na kapag may edad o may sakit na talamak, pati na rin ang mga buntis, tumawag agad kung may lagnat, ubo o masama ang pakiramdam.

BABALA: Hapon lang ang available na wika. Maaring busy ang linya pag gabi ng holiday)

 

Rehiyon

Lugar

Oras

Telepono

Tokyo

Public Health Center ng bawat munisipalidad 

Weekdays
9 AM – 5 PM 

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

Call Center para sa
Tokyo, Special districts,
Hachioji at Machida
 

Weekdays
5 AM – 9 PM

(bukas ng 24 oras sa Sabado, Linggo at Holiday)

03-5320-4592
(Lahat ng kalugaran sa Tokyo)

Saitama

 

Public Health Center
ng bawat munisipalidad 

Weekdays
8:30 AM – 5:15 PM

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

Covid-19 Support Center
para sa mga taga-Saitama

Tumawag dito kung sarado ang health center ng prefecture / siyudad.
(Bukas ng 24 oras araw-araw)

0570-783-770 

Chiba

 

Public Health Center
ng bawat munisipalidad 

Weekdays

9 AM – 5 PM
(depende sa lugar)

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

Call Center para sa
mga taga-Chiba

Tumawag dito kung sarado ang health center ng prefecture / siyudad.
(Bukas ng 24 oras araw-araw)

0570-200-613

Kanagawa

Public Health Center
ng bawat munisipalidad
(Yokohama, Kawasaki, Sagamihara, Yokosuka, Fujisawa, Chigasaki City, Samukawa Town)

Ang oras ay depende sa lugar.

Tignan sa lista sa kanan para sa detalye.

Hanapin sa listahang ito para sa pinakamalapit na matawagan.

Public Health Center maliban sa
nakasulat sa taas

24 oras araw-araw

045-285-1015

 1. Call center na tatawagan kapag may magaan na lagnat o ubo / kung may hinala na may impeksyon

  (May available na wikang banyaga sa Tokyo COVID-19 Center, Himawari, Japan Tourism Agency at AMDA)

 

     

Serbisyo

    Oras

Numero

  Wika

Tokyo

 

COVID-19 Call Center

9 AM – 10 PM
araw-araw

0570-550571

Hapon, Ingles, 

Intsik, Koreano

Medical Institution
Information Service “Himawari”

9 AM – 8 PM araw-araw

03-5285-8181

Ingles, Intsik,

Koreano, Espanyol,

Thai

AMDA

Multilingual Call Center

(Updated on May 24)

Weekdays
10 AM – 4 PM

03-6233-9266

Ingles (araw-araw)

Intsik (Martes, Huwebes)

Koreano (Lunes)

Thai (Martes)

Tagalog (Lunes)

Espanyol (Miyerkules)

Portuguese (Biyernes)

Vietnamese
(2nd at 4th Miyerkules ng buwan)

Japan Tourism Agency

Call Center para sa mga bumibisita
sa Japan

24 oras
araw-araw

050-3816-2787

Hapon, Ingles,

Intsik, Koreano

 

Saitama

Covid-19
Support Center
para sa mga taga-Saitama

24 oras
araw-araw

0570-783-770

Hapon

Chiba

Call Center para sa
mga taga-Chiba

24 oras araw-araw

0570-200-613

Hapon

Kanagawa

COVID-19
Call Center

Weekdays
9 AM – 9 PM

045-285-0536

※Para sa mga
nakatira sa Yokohama : 
045-550-5530 

 

Hapon

Depende sa resulta ng konsultasyon, maari kang ipatawag sa Public Health Center na nasa 1).

*Kung tumawag ka sa “Himawari”, posibleng sila ang tatawag sa Public Health Center sa halip mo kapag kinakailangan.

*(Updated May 24) Ang AMDA Multilingual Call Center ay nakatalang magbubukas hanggang May 20 lamang ngunit sila ay magpapatuloy na magbigay suporta para sa COVID-19 sa pansamantala.

Pumunta ng ospital

Kung tatawag sa Public Health Center sa 1), tuturuan ka kung kailangan bang pumunta ng ospital o kung saang ospital dapat pumunta.

Kapag pupunta ng ospital, siguraduhin na nakasuot ng mask at kung maari, huwag sumakay sa pampublikong transportasyon.

(B)Tumawag sa kakaritsuke na doktor

Tumawag muna sa doktor na palaging pinupuntahan at may alam sa iyong sakit. Tatanungin ka ng doktor mo tungkol sa sintomas.

Titingnan at tuturuan ka kung ano ang dapat gawin pagkatapos ng konsultasyon.

*Kung walang lokal PCR Center sa lokal na pamahalaan, sasabihan ka ng doktor na tumawag sa call center na nakasulat sa (A). Para sa mga detalye, tanungin mismo ang doktor.

タイトルとURLをコピーしました