Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makabayad ng upa sa bahay dahil nawalan o nabawasan ng trabaho dahil sa COVID-19, maari kang mag-apply para sa “Housing Security Benefit” (住居確保給付金 = Juukyo Kakuho Kyuufukin). Ito ay sistema na ang lokal na pamahalaan ang magbabayad ng iyong upa direkta sa may-ari ng iyong tinitirhan. Tinanggal na ang kondisyon ng nasyonalidad kaya maaari rin itong magamit ng mga foreigners sa Japan.

Ang “Housing Security Benefit” ay sinimulan bilang isang sistema ng suporta para sa mga taong nawalan ng trabaho para maka-focus sa paghahanap ng panibagong trabaho. Dahil sa epektong dulot ng COVID-19, dumadami na ang nasusuportahan ng sistemang ito. Ito ay karaniwang para sa mga nawalan ng trabaho (nawalan ng sweldo) , ngunit niluwagan na ang kondisyon. Ito ay magagamit na rin ng mga taong kumonti ang sweldo (= may trabaho parin ngunit nabawasan ang sweldo) dahil sa COVID-19.

Ang aplikasyon ay magsisimula sa April 20. 

【Makakatanggap ba ako?】

Ang mga tao na nawalan ng trabaho sa loob ng dalawang taon, o mga taong kumonti ang sweldo dahil sa sitwasyon na hindi naman nila kasalanan. Tulad ng mga taong umalis sa trabaho dahil ang kanilang suweldo ay bumaba dahil sa mga kadahilanan na hindi nauugnay sa kanilang sariling responsibilidad, at kung sino ang hindi nakatanggap ng mga benepisyo, atbp sa ilalim ng pambansang patakaran sa pagtatrabaho. Kasama sa mga pambansang patakaran sa pagtatrabaho ang “mga benepisyo sa pagdalo ng bokasyonal na pagsasanay”.

【Ano ang mga requirements?】

①Household income (世帯収入, setai shuunyuu) :Ang income ng kasambahayan ay dapat hindi hihigit sa standard. Kahit may sweldo ka pang natanggap sa buwan na gusto mong mag-apply, maaari ka pa ring mag-apply kapag napatunayan na wala ka nang sweldo sa susunod na kabuwanan.

②Household savings:Ang iyong kasambahayan ay mayroong savings na hindi hihigit ng 1,000,000 yen; at ang total ng savings ay hindi dapat hihigit ng 6 times more than the standard.

③Job hunting on regular basis:Kailangan pumunta at least 2 beses sa career counselings kada buwan sa “ハローワーク” (Hellowork; public employment security office).

 (Updated on April 26: Ang kondisyong ito ay mawawala na simula April 30.)

*Ang mga pamantayan sa income at savings ay depende sa pamantayan ng tinitirahang munisipalidad. Alamin sa mga support organization para sa detalye. Tignan ang mga requirements ng Tokyo 23 wards at  Yokohama City bilang sanggunian.

【Magkano ang matatanggap ko?】

Makakatanggap ng halaga ng upa sa bahay. Ang munisipalidad ay direktang babayaran ang upa sa may-ari ng bahay. May limit ang pera na ibibigay. Ang limit ay base sa 住宅扶助特別基準額” (Juutaku fujo tokubetsu kijun gaku ; special standard of amount of financial support for residence). Kailangang maghintay ng mga 2 linggo pagkatapos ng aplikasyon bago mabayaran ang upa.  

【Hanggang kailan ako makakatanggap?】

3 buwan ang pangkaraniwan. Maaari makatanggap sa tagal ng 9 na buwan kung matutugunan ang kondisyon tulad ng paghahanap ng trabaho nang mabuti. 

【Saan maga-apply?】

Pwedeng mag-apply sa organisayon ng tinitirahang munisipalidad. Tignan dito ang contact information ng iyong munisipalidad. (Japanese only)

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

Kailangang ipasa ang mga sumusunod na dokumento. Iba-iba ang mga requirements bawat munisipalidad kaya siguraduhin muna ito sa tinitirahang munisipalidad.

  • ID tulad ng driver’s licence atbp.
  • Dokumentong magpapatunay na nawalan ng trabaho
  • Dokumentong magpapatunay sa total income at savings ng kasambahayan

・Sanggunian

Requirements para sa nakatira sa Tokyo 23 wards

Kasama sa total income ang unemployment benefits, child support allowance, at pensyon.

Tao sa isang sambahayanSingle Household2 katao3 katao4 katao5 katao6 katao
Maximum payment na matatanggap
(maaaring mas mababa ang matatanggap dito  depende sa sitwasyon ng kita)
¥53,700¥64,000¥69,800¥69,800¥69,800¥75,000
Total Income¥137,700
below
¥194,000
below
¥241,800
below
¥283,800
below
¥324,800
below
¥372,000
below
Total Savings¥504,000
below
¥780,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below

Requirements para sa nakatira sa Yokohama City

Kasama sa total income ang unemployment benefits, child support allowance, at pensyon.

Single Household2 katao3 katao4 katao5 katao6 katao
Maximum amount
na matatanggap
(maaaring mas mababa ang matatanggap dito  depende sa sitwasyon ng kita)
¥52,000¥62,000¥68,000¥68,000¥68,000¥73,000
Total Income¥136,000
below
¥192,000
below
¥240,000
below
¥282,000
below
¥323,000
below
¥370,000
below
Total Savings¥504,000
below
¥780,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
タイトルとURLをコピーしました