Suporta para sa Bayad ng Upa

Kapag hindi ka makapagbabayad ng upa sa bahay dahil nabawasan ang kita o nawalan ng trabaho nang dahil sa COVID-19, maaari kang mag-apply para sa “Housing Security Benefit” (住居確保給付金 = Juukyo Kakuho Kyuufukin). Ito ay sistema kung saan ang lokal na pamahalaan ang magbabayad ng iyong upa direkta sa may-ari ng iyong tinitirhan. Updated on 12/13: Tinanggal na ang kondisyon ng nasyonalidad kaya maaari rin itong magamit ng mga foreigners sa Japan.

Ang “Housing Security Benefit” ay sinimulan bilang isang sistema ng suporta para sa mga taong nawalan ng trabaho upang makapag pokus sila sa paghahanap ng panibagong trabaho. Subalit, dahil marami ang naapektuhan ng COVID-19, pinarami na rin ang maaaring masuportahan ng sistemang ito. Bukod  sa mga nawalan ng trabaho (nawalan ng sahod), makagagamit na rin ng mga taong bumaba ang sahod(= may trabaho pa rin ngunit nabawasan ang sahod) nang dahil sa COVID-19.

Ang aplikasyon ay magsisimula sa April 20.(Updated on 12/13).

【Makakatanggap ba ako?】

Ang makatatanggap ay ang ① mga walang trabaho sa loob ng dalawang taon, o mga nabawasan ang kita(Updated on 12/13: tulad ng pansamantalang pagsasara ng tindahan),at sa gayon ang kanilang sitwasyon ay nawalan ng hanapbuhay nang hindi nila kasalanan, at ② mga hindi tumatanggap ng mga benepisyo sa ilalim ng pambansang patakaran sa pagtatrabaho. Kasama sa mga pambansang patakaran sa pagtatrabaho ang “mga benepisyo sa pagdalo ng bokasyonal na pagsasanay”.

*Updated on 12/13: Makatatanggap din ang mga kasalukuyang may trabaho ngunit nawalan ng trabaho o nagsara ng tindahan sa loob ng dalawang taon.

*Updated on 12/13: Makatatanggap din ang mga walang trabaho nang dahil sa hindi maiiwasang dahilan (hal. pagsasara ng kindergarden, abtp).

【Mga Kinakailangan】

<Mga kinakailangan para makatanggap ng benepisyo nang 9 na buwan >

①(Updated on: 12/13)Household income (世帯収入, setai shuunyuu) :Ang kita ng kasambahayan ay dapat hindi hihigit sa standard. Kahit may sweldo pang natanggap sa buwan na gusto mag-apply, maaari pa ring mag-apply kapag napatunayang wala nang sweldo sa susunod na buwan. Updated on 12/13: Dapat kabilang sa mga nawalan ng trabaho sa loob ng dalawang taon, o mga nabawasan ang suweldo dahil sa sitwasyon na hindi naman nila kasalanan.

②Household income:Updated on 12/13: Hindi dapat hihigit ang kabuuang kita ng sambahayan sa set income criteria. Ang iyong sambahayan ay mayroong savings na hindi hihigit ng 1,000,000 yen; at ang total savings ay hindi dapat hihigit ng 6 times the standard.

③Household savings: Updated on 12/13: Ang kasalukuyang ipon ng sambahayan ay dapat mas mababa sa halagang ipinasiya ng tinitirhang munisipalidad. 

④Job hunting on a regular basis:
Kailangan ang job hunting on a regular basis o palagiang paghahanap ng trabaho (maghanap ng employer para kumita ng pansamantalang cost of living o etc). Hindi kailangan ang kondisyon na ito para sa self-employed worker at freelance worker o etc. *Hindi na dapat ang kondisyon na pumunta sa “ハローワーク” (Hellowork; public employment security office) . 

<Updated on 12/13: Dagdag na Requirements para sa ika-10~12 na buwan>

①Kailangang pumunta sa “ハローワーク” (Hellowork; public employment security office) para sa job hunting : gagawa ng job application form o etc.

②Hindi dapat hihigit ang kaslukuyang halaga ng kabuuang savings (o ipon) ng sambahayan sa tatlong buwang halaga ng set criteria.

・Hindi dapat hihigit sa 500,000 yen ang savings (o ipon). 

・*Ang mga pamantayan sa income at savings ay nakabatay sa tinitirahang munisipalidad. Siguraduhin ang detalye sa iyong munisipalidad.

 (Updated on April 26: Ang kondisyong ito ay mawawala na simula April 30.)

*Ang mga pamantayan sa income at savings ay depende sa pamantayan ng tinitirahang munisipalidad. Alamin sa mga support organization para sa detalye. Tignan ang mga requirements ng Tokyo 23 wards at  Yokohama City bilang sanggunian.

【Magkano ang matatanggap ko?】

Makatatanggap ng halaga ng upa sa bahay. Ang munisipalidad ay direktang babayaran ang upa sa may-ari ng bahay (Updated on 12/13: o sa estate agent). May limit ang pera na ibibigay. Ang limit ay base sa 住宅扶助特別基準額” (Juutaku fujo tokubetsu kijun gaku ; special standard of amount of financial support for residence). Kailangang maghintay ng mga 2 linggo pagkatapos ng aplikasyon bago mabayaran ang upa(Updated on 12/13).  

【Hanggang kailan ako makakatanggap?】

Tumatagal ang benepisyo ng 3 buwan. Maaaring makatanggap sa tagal ng 9 na buwan kung matutugunan ang kondisyon tulad ng paghahanap ng trabaho nang mabuti. Updated on 12/13: Kung nag-apply ka sa katapusan ng Marso 2021 at nagsimulang tanggapin ang pera, maaaring makatanggap ng benepisyo sa tagal ng 12 na buwan. Ngunit, dapat matugunan ang dagdag na kondisyon para makatanggap ng pera sa ika-10 sa ika-12 na buwan.

【Saan maga-apply?】

Pwedeng mag-apply sa organisayon ng tinitirahang munisipalidad. Tignan dito ang contact information ng iyong munisipalidad. (Japanese only)

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

Kailangang ipasa ang mga sumusunod na dokumento. Iba-iba ang mga requirements bawat munisipalidad kaya siguraduhin muna ito sa tinitirahang munisipalidad.

  • ID tulad ng driver’s licence atbp.
  • Dokumentong magpapatunay na nawalan ng trabaho
  • Dokumentong magpapatunay sa total income at savings ng kasambahayan at    applicant(Updated on 12/13). 

・Sanggunian

Requirements para sa nakatira sa Tokyo 23 wards (Updated on 12/13: Requirements para sa unang buwan hanggang sa ika-9 na buwan)

Kasama sa total income ang unemployment benefits, child support allowance, at pensyon.

Tao sa isang sambahayanSingle Household2 katao3 katao4 katao5 katao6 katao
Maximum payment na matatanggap
(maaaring mas mababa ang matatanggap dito  depende sa sitwasyon ng kita)
¥53,700¥64,000¥69,800¥69,800¥69,800¥75,000
Total Income¥137,700
below
¥194,000
below
¥241,800
below
¥283,800
below
¥324,800
below
¥372,000
below
Total Savings¥504,000
below
¥780,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below

Requirements para sa nakatira sa Yokohama City (Updated on 12/13: Requirements para sa unang buwan hanggang sa ika-9 na buwan).

Kasama sa total income ang unemployment benefits, child support allowance, at pensyon.

Single Household2 katao3 katao4 katao5 katao6 katao
Maximum amount
na matatanggap
(maaaring mas mababa ang matatanggap dito  depende sa sitwasyon ng kita)
¥52,000¥62,000¥68,000¥68,000¥68,000¥73,000
Total Income¥136,000
below
¥192,000
below
¥240,000
below
¥282,000
below
¥323,000
below
¥370,000
below
Total Savings¥504,000
below
¥780,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below
¥1,000,000
below

Updated on 12/13: 

【May tanong kayo?】

Kapag hindi naintindihan ang tungkol sa sistema ng “Housing Security Benefit” (住居確保給付金 = Juukyo Kakuho Kyuufukin), maaaring kumunsulta sa Call Center. 

・“Housing Security Benefit” (住居確保給付金 = Juukyo Kakuho Kyuufukin) CallCenter

Phone number: 0120-23-5572

Oras: 9AM-9PM(puwede rin sa Weekends at holidays)

*Walang telephone charge

Maaari ka ring magtanong sa pamamagitan ng FAX o tumingin ng “karaniwang na tanong” sa Website ng Ministry of Health, Labour and Welfare sa baba. Ang mga available na wika ay Ingles, Espanya, Portuges, Koreano, Inchik, Vietnamese. 

生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金特設ホームページ
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方々に一定期間家賃相当額を支給します。
タイトルとURLをコピーしました