Hindi ka ba tina-trato ng mabuti sa trabaho mo dahil isa kang dayuhan? Ilegal iyan!

Nalugi ba ang iyong kumpanya nang dahil sa COVID-19? Nakaranas ka ba ng pagmamaltrato dahil lamang na ikaw ay isang dayuhan? Ilegal iyan!

Ayon sa Ministry of Health, Labor and Welfare, ang mga tagapamahala ng kumpanya ay dapat i-trato ng pantay-pantay ang mga dayuhan at Hapon (Updated on 2/21/2021: Dinagdagan ang mga pulang salita batay sa pahinarya ng Ministeryo ng Kalusugan, Paggawa at Welfare.):

  • Kapag pinakuha ng leave ang manggagawa dahil sa mga dahilan ng kumpanya, dapat bayaran ang dayuhan na manggagawa ng leave allowance kagaya ng mga Japanese employees.
  • Kapag kukuha ng leave dahil walang pasok ang anak, o kung gusto mong may day off dahil sa personal na kadahilanan, pwede gamiting ang annual paid leave kagaya ng mga Japanese employees. Kung may sariling sistema ng day off ang iyong kumpanya, maaari mong sundin ito.
  • Ang mga subsidyo na binabayaran ng bansa sa mga kumpanya upang maprotektahan ang trabaho ng mga manggagawa ay maaaring magamit para sa mga dayuhang manggagawa kagaya ng mga Japanese employees.
  • Ang pagsisisante ay hindi basta-basta magagawa ng kumpanya. Kung sakaling kailangan magsisisante ang kumpanya ng dayuhan na manggagawa, dapat sundin ang mga panuntunan katulad ng mga Japanese employees.

Kung sakaling iba ang pagtrato kumpara sa mga Hapon, o may anumang problema sa trabaho, maaari kang kumunsulta sa pinakamalapit na Labor Bureau, Labor Standards Inspection Office, o Hello Work.

Labor Bureau : maari kang kumunsulta dito kapag may problema ka sa iyong kumpanya o trabaho, ngunit hindi mo alam kung saan kumunsulta.

Labor Standards Inspection Office : maari kang kumunsulta tungkol sa mga kondisyon sa trabaho tulad ng allowance ng leave, annual paid leave, patakaran ng pagsisisante, at iba pa tungkol sa sahod at oras ng trabaho.

Hello Work(ハローワーク): maari kang kumunsulta tungkol sa kung paano makahanap o makakuha ng trabaho, o paano kunin ang unemployment insurance kung aalis sa trabaho.

Kung gustong kumunsulta sa Labor Bureau o Labor Standards Inspection Office, tumawag muna sa Telephone Consultation Service for Foreign Workers o Labor Standards Advice Hotline. Makikinig sila sa iyo at sasabihin ang batas at kung saan ka dapat kumunsulta. Pwede rin tumawag direkta sa lokal na Labor Bureau at Labor Standards Inspection Office.

Kung gusto mong kumunsulta sa Hello Work, tingan ang artikulong ito (inggles). Pwede rin tumawag sa ibang wika sa Hello Work.

Telephone Consultation Service for Foreign Workers

Ito ay call center na ginawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare na may suporta sa dayuhang wika. Pwede kumunsulta dito tungkol sa mga kondisyon ng pagtrabaho, mga batas, o para magpakilala ng mga kaugnay na institusyon.

Tawag gamit ang landline : 8.5 yen / 3 minutes (kasama ang tax)
Tawag gamit ang cellphone : 10 yen / 3 minutes (kasama ang tax)

Sarado ang serbisyo mula December 29 hanggang January 3.

Updated on 2/21/2021: Binago ang maaaring araw.
*Dahil sa deklarasyon ng State of Emergency, kulang ang tao para sa ibang wika. Kapag tumawag at walang sumagot, subukan muli sa iba oras o ibang araw.

 

Wika

Araw

Oras

Telepono

Ingles

Lunes hanggang Biyernes

10 AM – 3 PM
(sarado ng
12 – 1 PM)

0570-001701

Intsik

0570-001702

Portuguese

0570-001703

Espanyol

0570-001704

Tagalog

Martes, Miyerkules,
Huwebes, Biyernes

0570-001705

Vietnamese

Lunes – Biyernes

0570-001706

Birmano

Lunes, Miyerkules

0570-001707

Nepali

Martes, Miyerkules, Huwebes

0570-001708

Koreano

Huwebes,  Biyernes

0570-001709

Thai

Miyerkules

0570-001712

Indonesian

0570-001715

Khmer

0570-001716

Mongol

Biyernes

0570-001718

Labor Standards Advice Hotline

Ito ay isang consignment na isinasagawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare bilang call center para sa mga nagsasalita ng wikang banyaga. Pwede tumawag dito kapag sarado ang Telephone Consultation Service for Foreign Workers sa taas, o kung sarado ang Labor Bureau o Labor Standards Inspection Office at bukas ito tuwing Sabado, Linggo at holidays. Makakatawag ka dito ng libre kahit kung saan ka man sa Japan at pwede kumunsulta tungkol sa kondisyon ng pagtrabaho, mga batas, o para magpakilala ng mga kaugnay na institusyon. Pwede rin tumawag mula sa cellphone. Sarado ang serbisyo mula December 29 hanggang January 3.

Wika

Araw

Oras

Telepono

Hapon

Lunes – Linggo

5 PM – 10 PM

Lunes – Biyernes

9 AM – 9 PM
Sabado, Linggo,
Holidays

0120-811-610

Ingles

0120-531-401

Intsik

0120-531-402

Portuguese

0120-531-403

Espanyol

Martes, Huwebes,
Biyernes, Sabado

0120-531-404

Tagalog

Martes, Miyerkules,
Sabado

0120-531-405

Vietnamese

Miyerkules, Biyernes,
Sabado

0120-531-406

Birmano

Miyerkules, Linggo

0120-531-407

Nepali

0120-531-408

Koreano

Huwebes, Linggo

0120-613-801

Thai

0120-613-802

Indonesian

0120-613-803

Khmer

Lunes, Sabado

0120-613-804

Mongol

0120-613-805

Pwede rin kumunsulta nang direkta sa
Labor Bureau o Labor Standards Supervision Offices ng bawat munisipilidad

Ang ilang mga Labor Bureau o Labor Standards Inspection Office sa Tokyo, Kanagawa, Saitama, at Chiba ay may konsulta para sa wikang banyaga. Nakasulat ang phone number ng “Foreign workers consultation desk” sa bawa’t lugar ng Labor Bureaus o Labor Standards Supervision Offices.

Updated on 2/21/2021: Binago ang maaaring araw at opening hours.

Update on 2/22: Dinagdagan ang Shinagawa Labour Standards Supervision Office sa <Tokyo>.

Kung ni-click mo ang link Lugar sa ibaba, dadalhin ka sa Google Map at makikita mo ang pinakamalapit na lugar na pwedeng konsultahan. Habang may State of Emergency, maaring huwag pumunta sa lugar mismo at tumawag na lang para kumunsulta. Kahit na matapos ang State of Emergency, tumawag muna para makareserba ng oras at araw ng konsultasyon.


TOKYO

 

Lugar

Wika

Araw

Oras

Telepono


Tokyo Labor Bureau Inspection Division

(13th floor)

Ingles

Lunes, Huwebes, Biyernes

9:30 AM – 4:30 PM

(sarado ng
12 – 1 PM )

03-3816-2135

Intsik

Lunes, Martes, Huwebes

Tagalog

Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes

Vietnamese

Martes, Huwebes, Biyernes*

Nepales

Martes, Miyerkules,

Huwebes

Khmer

Miyerkules

Mongol

BiyernesShinjuku Labor Standards Supervision Office

(4th floor)

Ingles

Lunes, Martes

03-5338-5582

Intsik

Martes Huwebes, Biyernes

Birmano

Lunes

Koreano

Huwebes, Biyernes

Thai

Miyerkules

Indonesian

Miyerkules

Shinagawa Labour Standards Supervision Office

Intsik

Miyerkules, Biyernes

   
 

Tagalog

Lunes, Huwebes

 

03-3440-7556

     

*Nag-aalok ang Tokyo Labor Bureau ng mga sebisyo sa konsulta sa Vietnamese mula Lunes hanggang Biyernes, Ngunit hindi ito magagamit sa Lunes at Miyerkules ngayon. Mag-uupdate kami kung may bagong impormasyon.

KANAGAWA

 

Lugar

Wika

Araw

Oras

Telepono

Kanagawa Labor Bureau Supervision Office

(8th floor)

Ingles

Lunes

Una at Ikatlong Biyernes


9 AM – 4 PM

(sarado ng
12 – 1 PM)045-211-7351

Espanyol

Lunes, Martes, Huwebes

Portugese

Martes, Miyerkules, Biyernes

 

Tagalog

Huwebes

   
 

Vietnamese

Miyerkules

   

Atsugi Labor Standards Supervision Office
(5th floor)


Espanyol


Lunes, Miyerkules, Biyernes

9:30 AM – 4:30 PM

(sarado ng
12 – 1 PM)046-401-1641

Portugese

     

SAITAMA

 

Lugar

Wika

Araw

Oras

Telepono

Saitama Labor Bureau Inspection Division

(15th floor)

Ingles

Weekdays (Lunes hanggang Biyernes)

9 AM – 4:30 PM

(sarado ng
12 – 1 PM)

048-816-3596

Intsik

 

Weekdays (Lunes hanggang Biyernes)

048-816-3597

Vietnamese

 

Weekdays (Lunes hanggang Biyernes)

048-816-3598

CHIBA


Lugar

Wika

Araw

Oras

Telepono

Chiba Labor Bureau Inspection Division

Ingles


Martes, Huwebes

9:30 AM – 5 PM


043-221-2304

Funabashi Labor Standards Supervision Office


Intsik


Lunes, Huwebes


047-431-0182

Kashiwa Labor Standards Supervision Office

Intsik

Miyerkules, Biyernes

 

 


Vietnamese


Martes, Huwebes


04-7163-0246

Maaari mo ring tingnan ang impormasyon sa mga sumusunod na website.

For Foreigners Working in Companies – Ministry of Health, Labour and Welfare

Counseling Services and Hotlines in Foreign Languages – Ministry of Health, Labour and Welfare

タイトルとURLをコピーしました