Biktima ka ba ng Domestic Violence (DV) o pang-aabuso ng iyong asawa o kasintahan?

Nakakaranas ka ba ng karahasan mula sa iyong asawa o kasintahan (DV: Domestic Violence, pambubugbog, paninipa, paninigaw o pambabastos)?

Pwede kang kumunsulta gamit ang telepono, e-mail o chat!

Dahil sa pagkalat ng COVID-19, maaring dumarami ang biktima ng DV dahil mas mahaba ang oras na nasa bahay at dahil sa mga abala tungkol sa COVID-19.

May iba’t ibang klase ang DV. Bukod sa pambubugbog, paninipa at pisikal na karahasan, kasama rito ang karahasan sa kaisipan, panlipunan, pang-ekonomiya at sexual, tulad nang paninigaw at pambabastos, ang pagbabawal sa pakikipag-ugnayan sa kaibigan at magulang, o ang pagsusuri sa gamit ng pera, at sexual abuse.

Kung ikaw o ang kilala mo ay posibleng biktima ng DV, at gusto mo / niyang umalis ng bahay kasama ang anak, o kung may iba pang mga problema, kumunsulta ka sa sumusunod:

Kung nais kumunsulta gamit ang wika maliban sa Japanese (Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Tagalog, Thai, Vietnamese, Indonesian, Nepali), dapat kang kumunsulta sa DV Hotline Plus (DV Soudan +). Gamit ang chat, may propesyonal na tagapayo at tutulong sa iyo upang talakayin ang anumang mga isyu sa DV.

May 24 oras na serbisyo sa telepono at e-mail at pwede ring humingi ng payo online (Japanese language only). Kapag emergency, sila ay nago-offer din ng ligtas na lugar na pwedeng mapanatilian ng pansamantala.

Para sa nais kumunsulta kaagad, maaaring tumawag sa DV Soudan Navi (0570-0-55210). Iko-konekta ka sa pinaka malapit na lugar para kumunsulta tungkol sa mga problema mo. Pwede kang kumunsulta sa telepono, humingi ng accompanying support o proteksyon. Maari rin ang anonymous na pagkukunsulta.

Meron din iba’t ibang lugar na mapagkunsultahan para sa DV. Nakasulat sa baba ang pwedeng makunsultahan gamit ang ibang wika sa Tokyo, Kanagawa, Saitama at Chiba. Pwede rin tumawag muna sa DV Soudan Navi kung hindi alam kung sino ang kukunsultahan sa tinitirahang lugar.

Kung may panganib sa katawan o sa buhay at talagang emergency, tumawag sa pulis kaagad (110 gamit ang telepono).

DV Hotline Plus (DV Soudan +)

Ito ay bagong hotline na ginawa ng gobyerno dahil sa paglaganap ng COVID-19. Pwede ring kumunsulta sa wika maliban sa Hapon, kagaya ng Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Tagalog, Thai, Vietnamese, Indonesia at Nepali gamit ang chat.

 • Chat (Japanese: 12 NN – 10 PM, Other Languages: available 24 oras)
 • Telepono (24 oras, libre, Japanese language only): 0120-279-889
 • E-mail (24 oras, Japanese language only)

Para sa access ng chat at para sa detalye, tingnan ang site na ito.

DV Soudan Navi

Para sa hindi alam kung saan kukunsulta, pwede tumawag sa 0570-0-55210. Ito ay matatawagan kahit saan man sa Japan ng DV Soudan Navi na isang serbisyo ng gobyerno. Automatic na ipapasa ka sa pinakamalapit na makunsultahan. Ito ay hindi libre, hindi tulad ng DV Hotline +. At makakatawag lamang sa loob ng oras na pwedeng kumunsulta sa ibaba.

Mga makukunsultahan sa tinitirahan na lugar

<Tokyo>

 • Lugar: Tokyo Women’s Plaza
 • Telepono: 03-5467-2455 ※May bayad sa pagtawag
 • Para kanino: Nakatira, nagtatrabaho o nag-aaral sa Tokyo
 • Available na wika: Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Thai at Tagalog
 • Oras na pwede tumawag:
  1 PM – 4 PM sa Martes, Huwebes at Biyernes
  (maliban sa holidays, December 29 hanggang January 3)
  ※Kapag nais tumawag maliban sa oras na nasa taas, humanap ng taong makakatulong tumawag gamit ang Japanese.

Para sa detalye, tingnan ito

<Kanagawa>

 • Lugar: Kanagawa Gender Equality Center (かながわ男女共同参画センター)
 • Telepono: 090-8002-2049 ※May bayad sa pagtawag
 • Para kanino: Babae na nasa Kanagawa
 • Available na wika: Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Tagalog, Thai at Vietnamese
 • Oras na pwede tumawag: 10 AM – 5 PM (Lunes hangang Sabado)
  ※interview consulation: hanggang 4 PM (kailangan ng reservation)

Para sa detalye, tignan ito

<Saitama>

 • Lugar: Sentro ng Impormasyon at Suporta para sa mga banyagang naninirahan sa Saitama
 • Telepono:048-833-3296 ※May bayad sa pagtawag
 • E-mail: sodan@sia1.jp ※unavailable ngayon
 • Available na wika: Simpleng Hapon, Ingles, Espanyol, Intsik, Portuges, Koreano, Tagalog, Thai, Vietnamese, Indonesian at Nepali
 • Oras na pwede tumawag:
  9 AM – 4 PM (Lunes hanggang Biyernes)
  (maliban sa holidays, December 29 hanggang January 3)
  Available din ng April 29 hanggang May 6, 2020.

Para sa detalye, tignan ito. Pwede ring kumunsulta tungkol sa problema maliban sa DV.

<Chiba>

 • Lugar: Family Center Viola
 • Telepono: 0438-53-3453 ※May bayad sa pagtawag
 • E-mail: viola@chime.ocn.ne.jp
 • Available na wika: Hapon, Ingles, Tagalog at Bisaya: 9 AM – 7 PM (Lunes – Biyernes) ※Sarado sa holidays
  Kunsulta gamit ang Vietnamese at Thai: 3 PM – 7 PM sa 2nd & 4th na Miyerkules kada buwan

Hindi lang DV pero pwede kumunsulta sa pangkalahatang bagay sa kapakanan. Para sa detalye, tignan ang English website nila.

タイトルとURLをコピーしました