Huwag agad-agad pumunta sa Immigration Office

Delikado ang Immigration Office dahil marami ang taong pumupunta

Dahil sa pagkalat ng COVID-19, nagiging matagal ang mga immigration procedures. 

Ang Immigration (Immigration Bureau) ay nasa proseso ng pagkumpleto ng mga kinakailangang pamamaraan tulad ng mga visa para sa mga darating at babalik mula sa Japan. Sa kasalukuyan, dahil sa biglaang pag-uwi sa ibang bansa at pagbalik dito sa Japan ng maraming tao dahil sa COVID-19, ang Immigration Bureau ngayon ay napaka-busy at sikip. Ito ay maaaring humantong sa pagkalat ng COVID-19. Ang mga sumusunod na hakbang ay kasalukuyang ginagawa para maiwasan ito.

Mae-extend ng 3 buwan ang deadline ng mga proseso

(Updated on May 21) Ang mga foreigner na nakatira sa Japan na mae-expire ang visa sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo, o Hulyo ng taong ito ay maaring mag-renew hanggang pagkatapos ng 3 buwan na na-expire ang visa mo. Sa gayon, ang deadline ay mae-extend ng 3 buwan.

Kasama na rin dito ang mga taong may “Temporary Visitor” status.

*Hindi kasama sa extension ang “Japan Designated Activities Visa”.

Kapag ang iyong anak ay ipinanganak sa Japan at hindi Japanese ang citizenship, kinakailangan na  mag-apply ng resident card sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng kapanganakan kung mananatili ka sa Japan nang mas mahigit sa 60 araw. Sa kasong ganito, kapag ang anak mo ay pinanganak sa pagitan ng Jan 31 hanggang July 31, mayroon ka ring karagdagan na 3 buwan para sa pagproseso (Updated on May 21). Ang deadline ay 3 buwan pagkatapos ng ika-61 araw ng kapanganakan ng iyong anak. 

(Updated on May 21)

Residence Card (在留カード=Zairyu Card) : Karaniwan na kailangan mong matanggap ang resulta ng inapply mo sa loob ng 2 buwan pagkatapos ma-expire ang iyong visa, ngunit ito ay na-extend rin ng 3 buwan. Samakatuwid, maari mo itong matanggap sa loob ng 5 buwan.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, tignan ang A DAILY LIFE SUPPORT PORTAL FOR FOREIGN NATIONALS ng Ministry of Justice.

Maaari i-submit online ang aplikasyon sa paglipat ng  trabaho/paralan

Ang mga “mid-to-long-term resident” na nagtra-trabaho o nag-aaral sa Japan ay kailangan mag submit ng abiso kapag nag-iba ng trabaho o school. Maari itong gawin 24 oras online kaya hindi na kailangan pumunta pa sa Immigration Office. Gamitin ang Immigration Bureau’s Electronic Notification System (Tagalog).  

Kapag hindi emergency, iwasang pumunta sa Immigration Office!!! 

Para iwasan ang pagkalat ng COVID-19, huwag pumunta sa mga mataong lugar.

Kapag may mga katanungan tungkol sa pagre-renew at pag-iiba ng status of residence, maaring i-check ang homepage ng Immigration Services Agency o tumawag.

Para sa karagdagang impormasyon:

・Immigration Information Center (Lunes hanggang Biyernes, 8:30 AM to 5:15 PM)

TEL:0570-013904

TEL:03-5796-7112 (IP, PHS, galing sa ibang bansa)

・Immigration Services Agency Homepage

The Ministry of Justice
タイトルとURLをコピーしました