Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho

Makakatanggap ng suporta para makatrabaho ulit ang mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19

Malaki ang naging epekto ng COVID-19 sa paghahanapbuhay sa Japan.

Maraming Technical Intern Trainees o mga Specified Skilled Workers na nasa Japan ang nawalan ng trabaho at nag-aalala dahil dito. May bagong sistema na ginawa para suportahan ang mga taong ito.

Mangyaring mag-apply sa Immigration Services Agency sa pamamagitan ng pinapasukan mong kumpanya/host organization ngayon. Ang Immigration Services Agency ay makikipagtulungan sa iba’t ibang pamahalaan para makahanap ng bago mong mapapasukan. Maaari mo ring baguhin ang iyong visa sa “Designated Activities Visa” kung kinakailangan.

Updated on 28th June, 2020:May bagong flyer sa systemang ito para sa mga dayuhan na nawalan ng trabaho. Maaaring makita sa iba’t ibang wika.
https://www.moj.go.jp/isa/content/001346861.pdf

【Sino ang makakatanggap ng suporta na ito?】 

Ang mga Technical Intern Trainees o mga Specified Skilled Workers na nawalan ng trabaho o natigil ang training dahil sa epekto ng COVID-19.

Ang mga Technical Intern Trainees na nagtapos ng Technical Interns at hindi makabalik sa bansa nang dahil sa COVID-19.

【Ano ang suporta na ito?】

Kapag hindi makahanap ng bagong mapapasukan, tutulungan ka ng Immigration Services Agency na : 

 • Makahanap ng trabaho sa specified industrial fields.
 • Magkaroon ng “Designated Activities Visa” (valid ng hanggang 1 taon) kung nais mo na makakuha ng special skills na kailangan ng Specified Skilled Workers 

【Paano makakatanggap ng suporta na ito?】

Para makahanap ng bagong mapapasukan, kailangan mong mag-submit ng iyong personal na impormasyon. 

 1. Mag-submit ng “Kasunduang may kinalaman sa paghawak ng personal na impormasyon” na nasa site ng Ministry of Justice (nasa Japanese lamang) sa pinapasukan mong kompanya/organisasyon sa kasalukuyan.
 1. Ang kompanya/organisayon na ito ang magsu-submit nito sa Immigration Services Agency. Updated on 11th March, 2021: Kapag nagtrabaho bilang Specified Skilled Workers, magsumite sa Local Immigration Services Agency.
 1. Ibibigay ng Immigration Services Agency ang iyong impormasyon sa mga pamahalaan para makahanap ng trabaho. 
 1. Kapag nakahanap na ng trabaho para sa iyo, magpalit ng visa status (nasa Japanese lamang) kung kinakailangan. 

Updated on 8th March, 2021:Tungkol sa pagpapalit ng visa status, sumangguni sa artikulo “For all Technical Intern Trainees who are unable to find work or return to your home country due to the Coronavirus: You can modify your Visa/Residence Qualification(コロナウイルスの影響を受けた技能実習生の人へ:在留資格を変更できます)”.

(Updated on 10th April, 2021: Makikita ang artikulong ito mamaya)

【Saan pwedeng kumunsulta?】

 • Kumunsulta gamit and wikang banyaga sa MAIL

available na wika:

Intsik, Vietnamese, Tagalog, Indonesian, Thai, Inggles, Cambodian, Burmes

URL: https://www.otit.go.jp/notebook/

Para sa karagdagang impormasyon, tignan ito.
Updated on 5th March, 2021: Maaaring kumunsulta sa e-mail nang 24 oras.

 • Kumunsulta gamit ang TELEPONO

(1)OTIT Organization For technical Intern Training (外国人技能実習機構)

 • Vietnamese:0120-250-168 
  Lunes hanggang Biyernes Lunes hanggang Biyernes(11:00-19:00), Linggo(9:00-17:00)
 • Intsik:0120-250-169
  Lunes, Miyerkules, Biyernes(11:00-19:00), Linggo(9:00-17:00)
 • Indonesian:0120-250-192
  Martes, Huwebes(11:00-19:00)
 • Tagalog:0120-250-197
  Martes, Sabado(11:00-19:00)
 • Ingles:0120-250-147
  Martes, Sabado(11:00-19:00)
 • Thai:0120-250-198
  Huwebes, Sabado(11:00-19:00)
 • Cambodian:0120-250-366
  Huwebes
 • Burmes:0120-250-302(11:00-19:00)
  Biyernes

Libre ang pagtawag dito. 

(2)FRESC Help Desk

 Numero ng Telepono:0120-76-2029

 Available na oras:Lunes hanggang Biyernes(9:00-17:00)

Availble na wika:Madaling Hapon, Ingles, Intsik, koreano, Espanya, Portuges, Vietnamese, Nepali, Thai, Indonesian, Filipino, Burmese, Khmer, Mogolian

Sinusuportahang gumawa ng dokumeto na kinakailangan para makahanap ng bago mong mapapasukan.       URL:http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html        

Makita ang aritikulo ng bawat na wika.

タイトルとURLをコピーしました