Kapag gusto mong kumuha ng PCR test

Maaaring kumuha ng PCR test sa iba’t-ibang institusyon ngayon. Gayunpaman, maaaring kailanganing kumunsulta at gumawa ng appointment sa ibang institusyon depende sa dahilan ng pagkuha ng test.

Ipinapakita sa artikulong ito ang contact information ng mga consultation service counters at ang paraan kung paano gumawa ng appointment sa medikal na institusyon at testing facility para sa mga gustong kumuha ng PCR test.

Ipinapakita rito ang mga dapat gawin depende sa dahilan ng pagkuha ng PCR test. Mangyariin pillin ang naaangkop sa iyo mula sa mga sumusunod na apat na kalagayan:

 1. Kapag may sintomas tulad ng lagnat
 2. Kapag nakatanggap ng paunawa tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng kontak sa taong nag positibo sa COVID-19  mula sa “COCOA (Contact Confirming Application)”
 3. Kapag gustong kumuha ng PCR test bago lumabas o pagkapasok sa bansa
 4. Kapag gustong kumuha ng PCR test nang para sa iba pang pansariling dahilan

1. Kapag may sintomas tulad ng lagnat

Kapag mayroon kang sintomas tulad ng lagnat at nag-aalala kung nahawa ng COVID-19, mangyaring kumunsulta muna sa family doctor o tumawag sa lokal na medikal na institusyon o fever consultation center.

Pagkatapos ng tawag, kung kinilala man na kailangang kumuha ng PCR test, maaari nang kumuha ng instruksyon patungkol sa sa pagkuha ng PCR test sa isang medikal na institusyon.
Maaaring sumangguni sa contact information ng consulting service counters ng bawat munisipalidad ng Greater Tokyo sa artikulong ito: “Kapag masama ang pakiramdam : Hotlines para sa Tokyo, Chiba, Kanagawa at Saitama”.

2. Kapag nakatanggap ng paunawa tungkol sa posibilidad ng pagkakaroon ng kontak sa taong nag positibo sa COVID-19 mula sa “COCOA (Contact Confirming Application)”

Ang “COCOA (Contact Confirming Application)” ay nagbibigay sa iyo ng paunawa kung nagkaroon ka man ng kontak sa taong nahawa sa COVID-19. 

Kapag nakatanggap ng paunawa, mangyaring sundin ang direksyong nakalagay sa app screen at ilagay ang iyong sintomas o tumawag sa ipinapakitang telepono sa iskrin.

Kukumpirmahin ang sintomas at kasaysayan ng kontak sa nahawa, at gagabayan ka sa medikal na institusyon alinsunod dito.

3. Kapag gustong kumuha ng PCR test bago lumabas o pagkapasok sa bansa

Tungkol sa TeCOT (Testing Center for Overseas Travelers)

Inorganisa ang “TeCOT (Testing Center for Overseas Travelers)” para sa mga gustong kumuha ng PCR test bago o pagkatapos lumabas ng bansa.

Ito ay pinapatakbo ng Ministry of Health, Labor and Welfare at Ministry of Economy, Trade and Industry. Ito ay nagbibigay din ng online system, para sa mga manlalakbay sa ibang bansa, para makapaghanap at makagawa appointment sa nais na medikal na institusyon kung saan nakukuha ng PCR test. Ang sistema sa paghanap at paggawa ng appointment sa medikal na institusyon ay magagamit sa 24 oras, araw-araw.

Sino ang makagagamit nitong sistema?

Tanging mga manlalakbay para sa negosyo at mga dayuhan na may Working status lamang ang maaaring gumamit nitong sistema. (Ito ay magagamit sa ibang araw para sa mga manlalakbay na may ibang layunin maliban sa negosyo tulad ng pag-alis ng bansa ng mga international students.)

Magagamit din ito matapos ang panandaliang business trip.

Updated on 2/20: Magagamit na ito ng sinumang lalabas ng bansa.

*Ang mga manlalakbay mula sa panandaliang business trips lamang ang maaaring kumuha ng PCR test sa pagbalik sa bansa. 

Paano ito gamitin?

Updated on 2/20: Nababago ang paraan depende kung ikaw ay manlalakbay  para sa negosyo o hindi (pangkalahatang manlalakbay).

Mangyaring piliin ang naaangkop sa iyo.

Napapabilang din ang mga dayuhang may Working status sa mga manlalakbay para sa negosyo. Ang mga estudyante ay napapabilang sa pangkalahatang manlalakbay.

(1) Kumuha ng gBizID

A.  Mga manlalakbay para sa negosyo (Updated on 2/20)

Updated on 2/20: Kailangan ang gBizID sa pag-login sa TeCOT.

Kung wala pa nito, kumuha muna.

May tatlong uri ng gBizID.

Magagamit ang TeCOT anumang uri ng ID ang makuha. Ipinapakita dito ang paraan kung paano makakuha ng “gBizID entry” na madaling nagagamit ngayon. 

 1. I-access ang website ng gBizID (wikang Hapon)
 2. I-click ang “gBizIDエントリーを作成(gumawa ng gBizID entry)” (kulay-abo ang button)
 3. Ilagay ang iyong email address at i-click ang button na may nakalagay na “登録(register)”
 4. Ipapakita ang iskrin ng kumpirmasyon ng email address. I-click ang “OK” button.
 5. Makakatanggap ng email mula sa gBizID sa iyong email address na nirehistro. I-access amg URL na nakalakip sa email na natanggap, at ilagay ang account information.
 •  “基本情報(pangunahing impormasyon)”, para sa korporasyon, ilagay ang numero ng korporasyon at i-click ang “法人情報入力(ilagay ang impormasyon ng korporasyon)”. Para sa nag-iisang may-ari, ilagay ang pangalan ng tindahan at lokasyon. Sa alinmang kaso, ilagay ang pangalan ng kumakatawan.
 • Ilagay ang impormasyon ng taong mamamahala ng account sa “アカウント利用者情報(account owner information)”.
 • Basahin ang panuntunan ng serbisyo at i-check ang “規約に同意する(sumang-ayon sa tuntunin)”.
 • Sa huli, itakda ang iyong password at i-click ang button ng “登録(register)”. (Gagamitin ang itinakdang password sa pag-login sa TeCOT.)
 1. Tiyakin kung tama ang lahat ng impormasyon na inilagay at i-click ang “OK” button.

Updated on 2/20:

B. Mga pangkalahatang manlalakbay

Ang mga pangkalahatang manlalakbay ay kailangan kumuha ng TeCOT ID.

*Kailangan ng ID ng TeCOT bawat manlalakbay. Sa paglalakbay nang  maramihan, baway manlalakbay ay kinakailangang kumuha ng isa.    

 1. I-access sa pahinarya para sa mga pangkalahatang manlalakbay (wikang Hapon) ng TeCOT
 2. I-click ang “TeCOT IDをお持ちでない方はこちら(mga taong walang ID ng TeCOT)” (sa ibaba ng pulang butones)
 3. Ilagay ang email address at i-click ang “送信(ipadala)”
 4. Makakatanggap ng email mula sa nirehistrong email address.
  I-access ang URL na nakalagay sa iyong email at kumpirmahin ang panuntunan ng serbisyo.
  Pagkatapos, i-click ang “同意して利用を開始する(pumayag nito at simulang gamitin)” (nasa ibaba ng pahina)
 1. Ilagay ang kinakailangang impormasyon (pangalan, tirahan, telepono, kaarawan) at i-click ang “登録(register)”
 2. Kumpleto na ang parerehistro kapag nakatanggap na mula sa nirehistrong email address ng email na may paksang “【TeCOT】一般渡航者等向けアカウント登録完了のお知らせ(paunawang nakumpleto na ang pagrehistro ng account para sa mga pangkalahatang manlalakbay)”.
(2) Log in

Updated on 2/20: 

A. Mga manlalakbay para sa negosyo

 1. Updated on 2/20: I-access ang “pahinarya para sa mga manlalakbay para sa negosyo” ng TeCOT (wikang Hapon)
 2. I-click ang gBizIDでログイン(Mag-login sa pamamagitan ng gBizID) Updated on 2/20: TeCOTを利用する(Gagamitin ang TeCOT)” (pulang butones)
 3. Ilagay ang Account ID (ito ay ang nirehistrong email address) at password at i-click ang “ログイン(log in)” button.
 4. Ipapakita ang mga panuntunan ng serbisyo. Kumpirmahin ito at i-click ang “同意して開始する(tanggapin at simulang gamitin)” button

Updated on 2/20  

B. Mga pangkalahatang manlalakbay 

 1. I-access ang pahinarya para sa pangkalahatang manlalakbay ng TeCOT(wikang Hapon)
 2. I-click ang “TeCOTを利用する(Gagamitin ang TeCOT)”(pulang butones)
 3. Ilagay ang nirehistrong email address at password at i-click ang “ログイン(log in)” button
 4.  Matatanggap mula sa nirehistrong email address ang email na may paksang “【TeCOT】ワンタイムパスワードのお知らせ(paunawa ng one time password)”. Ilagay mo ang one time password na nakasulat sa email. Magagamit ang  password na ito sa ng 10 minuto lamang.
(3) Paggawa ng bagong appointment

Updated on 2/20: Pareho ang paraan ng mga manlalakbay para sa negosyo at mga pangkalahatang manlalakbay mula rito.

 1. Naiiba ang paraan ng pagkuha depende kung bago umalis o matapos bumalik ng bansa.

I-click ang “新規予約登録(Bagong rehistrasyon ng reserbasyon)” sa ibabaw ng iskrin at piliin mo ang “出国(pag-alis)” o “帰国(pagbalik)”.

Bago umalis sa Japan

 • Piliin ang patutunguhang bansa at layunin ng paglalakbay, at isulat ang deskripsyon ng layunin.
 • Kung ilalagay ang tagal ng paglalakbay, ilagay ang oras ng pag-alis at pagdating gamit ang oras sa Japan.
 • Matapos ilagay ang lahat ng kinakailangang impormasyon, i-click ang “次へ進む(sunod)”

Matapos bumalik sa Japan

 • I-click lamang ang “次へ進む(sunod)” sapagkat walang kinakailangang impormasyon. 
 • Updated on 2/20: * Ang mga panandaliang manlalakbay para sa negosyo lamang ang makakakuha ng PCR test sa pagbalik ng bansa. 
 1. Kumpirmahin ang kinakailangan pamamaraan ng eksaminasyon ng patutunguhang bansa.
  Ang kahulugan ng mga simbolo ay ang mga sumusunod:
 • 〇: Umangkop sa kinakailangang eksaminasyon
 • △: Hindi pa ipinapahayag ang kinakailangang pamamaraan ng eksaminasyon. Tiyakin kung kinakailangan.
 • ー: Hindi naaangkop sa kinakailangang eksaminasyon

* Ang impormasyong ito ay maaaring luma na.  Para kumpirmahin ang kinakailangang eksaminasyon o sertipiko, mangyaring i-check ang pahinarya ng Foreign Affairs of Japan(wikang Hapon), o pahinarya ng gobyerno o diplomatikong misyon (foreign mission) ng Japan ng iyong patutunguhang bansa.

 1. Humanap ng ospital

Maaaring paliitin ang dami ng resulta ng paghahanap sa “検査手法(pamamaraan ng pagsusuri)”, “都道府県(prefecture)”, “市区町村(munisipalidad)”, at “アクセス可能な駅(malapit na istasyon)”.

Maaari ring matukoy ang nais na petsa at oras kapag naglagay ng tsek sa “日時指定予約(ireserba ang petsa at oras)”.

Kapag tsinek ang “電話予約(magreserba sa pamamagitan ng telepono)”, ipapakita ang medikal na institusyon kung saan maaaring magreserba sa pamamagitan ng telepono.

Ipapakita ang resulta ng paghahanap nang sunud-sunod mula sa pinakamahal na kabuuang babayaran (bayad sa eksaminasyon at bayad sa sertipiko).

Kapag ini-click ang “病院の詳細を見る(tingnan ang mga detalye ng ospital)”, makikita ang mga magagamit na wika, polisiya sa pagkansela, at pag-iingat sa pagpapareserba. 

*Mangyaring bigyan ang sarili ng maraming oras kung magpapareserba ng eksaminasyon ng PCR. Ang eksaminasyon ay maaaring magsimula nang mas maaga o  mas huli kaysa sa inaasahan depende kung gaano karami ang tao sa medikal na institusyon. Kapag naging “判定保留(hindi matukoy)” ang kinalabasan ng eksaminasyon, maaaring maantala ang resulta para sa muling pag-eksaminasyon.

 1. Magbook ng appointment (sa pahinarya)

Kapag ini-click ang ▼, makikita ang petsa at oras na maaaring kumuha ng eksaminasyon. Piliin ang gustong petsa at oras.

Tignan ang ipapakitang pag-iingat at polisiya sa pagkansela.

Ilagay ang impormasyon ng aplikante, impormasyon ng manlalakbay at impormasyon ng flight ticket at i-click ang “次へ進む(sunod)”.

Kumprimahin ang inilagay na impormasyon at i-click ang “申し込み(apply)”.

 1. Magbook ng appointment (sa pamamagitan ng telepono)

Kapag tsinek ang “電話予約(magbook ng appointment sa pamamagitan ng telepono)” sa ikatlong hakbang, lalabas ang medikal na institusyon kung saan maaaring magbook ng appointment sa pamamagitan ng telepono.

Tumawag diretso sa medikal na institusyon nang sarili.

(4) Kumpirmahin ang appointment

Maaaring kumpirmahin ang appoint sa pamamagitan ng pag-click ng “登録済予約一覧(listahan ng mga ginawang appointment)”  button sa ibabaw ng iskrin.

Matapos kumpirmahin, lalabas sa status box ang “予約確定(nakumpirma ang appointment)”.

Maaari ring tignan ang mga detalyadong impormasyon kapag ini-click ang ▼sa pinakakaliwa.

*Mangyaring sumuri sa naaayong medikal na institusyon kapag walang lumabas na “予約確定(nakumpirma ang appoint)” makalipas ang ilang araw.

(5) Kapag gustong kanselahin ang appointment

I-click ang “キャンセル(cancel)” button sa kanang dulo ng lumabas na kumpirmasyon ng appointment sa ika-apat na hakbang.

* Kapag napagpasiyahang magkansela, mangyaring gawin kaagad ang pamamaraan ng kanselasyon.

* Naiiba ang polisiya sa kanselasyo depende sa naaayong medikal na institusyon. Tignan ang mga ito nang sarili.

Kontak

“TeCOT call center Navigation Dial for overseas tourists”

elepono: 0570-039656 (IP telepono: 03-6830-8027)

Office hours: 9:00~17:00(kabilang ang Sabado, Linggo at holidays)

Narita International Airport PCR Center

Binuksan ang PCR center sa Narita International Airport noong Ika-2 ng Nobyembre.

Maibibigay ang sertipiko sa loob ng dalawang oras mula sa oras ng pagrehistro.

Maaaring magbook ng appointment sa TeCOT o pahinarya ng center na ito (wikang Hapon, magagamit ang Ingles mamaya) Updated on 2/20: Maaaring magbook ng appointment sa pahinarya ng center na ito (wikang Hapon, Intsik, Ingles).

Maaaring pumunta kahit walang appointment. (may dagdag na singil; uunahin ang mga may appointment)

*Kapag bagong balik sa Japan mula sa ibang bansa at nasa loob ng 2 linggong pagbubukod (self-isolation), hindi maaaring gamiting ang center na ito.

*Kahit positibo ang kinalabasan ng test, hindi maibabalik ang bayad nito.

Lokasyon

Terminal 1 Central Building, ika-3 palapag

Terminal 2 Building, unang palapag

Oras ng Pagbubukas

Bukas nang buong taon, 24 oras, araw-araw

Pagtanggap: 9:00~17:00

Pag-iisyu ng sertipikasyon: 9:00~21:00

*Bukod sa ibabaw na oras, ang pagtanggap ay sa Narita International Airport Clinic 

sa 1st basement floor ng Terminal 2 Building. (may dagdag na singil)

Updated on 2/20:

 

Terminal 1 

Terminal 2 

Pagtanggap

9:00〜17:00

24 oras

Pag-iisyu ng sertipikasyon

9:00〜21:00

24 oras

* Kapag walang appointment antimano, may karagdagang singil. 

*Bukas ang Terminal 2 building 24 oras. Pero, may karagdagdagang singil sa pagkuha ng PCR test(17:00~9:00) at pag-iisyu ng sertipikasyon (21:00~9:00) sa labas ng oras ng pagbubukas.

Bayad para sa PCR test & pag-iisyu ng sertipikasyon (kabilang buwis)

 

May pagtatalaga

Walang pagtatalaga

Sa loob ng oras ng pagbubukas

(9:00~17:00)

32,500JPY

46,500JPY

Sa labas ng oras ng pagbubukas

(17:00~9:00)

46,500JPY

46,500JPY

Magagamit ang credit cards sa center na ito.

Kontak

0476-34-6805 (9:00~21:00)

0476-34-6119 (bukod sa ibabaw na oras) (sa Narita International Airport Clinic)

4. Kapag gusto mong kumuha ng PCR test nang dahil sa iba pang pansariling dahilan

Kahit walang sintomas tulad ng lagnat, puwedeng kumuha ng PCR test sa pribadong kompanya.

Hanapin ang pasilidad kung saan gumagawa ng PCR test kapag gustong kumuha ng PCR test nang mag-isa.

Kapag nag positibo, pumunta kumunsulta sa medikal na institusyon. Mangyaring tumawag muna sa medikal na institusyon bago pumunta.

Updated on 2/20: Mag-ingat sa panloloko!

May panlolokong nagaganap kung saan ang mga kriminal ay nagpapanggap na opisyales ng gobyerno o ng health centers ng munisipyo. Kahit sinabihan ka na “Maaaring kumuha ka ng PCR test nang libre,” huwag magbigay ng personal na impormasyon o sumagot sa kanilang postcard at email.

タイトルとURLをコピーしました