May grasya sa bayad ng buwis o sa paggamit ng imprastraktura

Kung nahihirapan sa pagbabayad ng buwis o ng mga bayarin sa bahay nang dahil sa COVID-19, maaaring mag-apply para sa moratoriyum.

Dahil sa COVID-19, parami nang parami ang mga nakaranas ng pagkawala ng trabaho o pagbaba ng kita.
Bilang pagtugon sa kasalukuyang pagbagsak ng ekonomiya, ang mga kumpanya ay nagbibigay na ng moratoriyum o palugit sa pagbabayad ng buwis at mga bayarin sa bahay tulad ng tubig, gas, at kuryente sa pakikipagtulungan sa pamahalaang Japan at ng mga lokal na munisipalidad. Sa artikulong ito, ipakikilala kung paano mag-apply sa moratoriyum na ito.

Moratoriyum sa pagbabayad ng buwis

Paano ito gumagana

Kung nahihirapan man magbayad na buwis, maaaring mag-apply para sa isang taong habang moratoriyum sa mga opisinag may kaukulan sa buwis tulad ng tax office. Maaari ring magbayad nang hulugan.
Mababawasan rin ang overdue na buwis “延滞税=entai zei” sa panahon ng moratoriyum.

Mga Tuntunin at Kondisyon sa Aplikasyon

 • Ikaw ay mataas ang posibilidad na kinakapos sa pang-araw-araw na buhay o nahihirapang magpatuloy sa negosyo habang nagbabayad ng buwis
 • Ikaw ay nag-apply sa loob na 6 na buwan mula sa deadline ng pagbayad ng buwis
 • Ikaw ay hindi delingkwente sa pagbabayad ng buwis. Ikaw ay walang ibang natitirang babayaran maliban sa buwis na kasalukuyang pinag-aapplyan ng moratoriyum.

Emergency Moratoriyum(特別猶予制度=tokubetsu yuuyo seido)

Bilang karagdagan sa nabanggit sa itaas na moratoriyum na magagamit sa karaniwang panahon,  itinatag ang “特別猶予制度” bilang tugon sa epekto ng COVID-19. Ang isang taong habang moratoriyum na ito ay walang overdue na buwis, at walang sanglang kinakailangan.

Tuntunin at Kondisyon sa Aplikasyon

Maka-aapply ka sa moratoriyum na ito kung ikaw man ay nabibilang sa alinman sa sitwasyon sa ibaba:

Nang dahil sa COVID-19,

①mula Pebrero 2020, nang higit sa isang buwan, ikaw ay nabawasan ng 20% ​​o higit pa sa iyong kinikita kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.

②ikaw ay kasalukuyang hindi makapagbayad ng buwis.

※Makapag-aapply ka sa Emergency Moratoriyum “特別猶予制度” kung ikaw man ay nabibilang sa alinmang kondisyon sa ibaba: 

 • Ikaw ay napilitang itapon ang mga gamit sa trabaho bilang pagdidisimpekta ng pasilidad na may kaso ng pagkahawa COVID-19.
 • Ikaw (na nagbabayad ng buwis) o ang isa sa pamilya mo ay nahawahan ng COVID-19.
 • Ikaw ay napilitang ipatigil o ipasara ang iyong negosyo dahil sa COVID-19.

Mga Buwis na napapailalim sa Moratoriyum

 • Karamihan ng buwis na ang huling araw ng pagbabayad ay sa pagitan ng Pebrero 1, 2020 at Pebrero 1, 2021
 • Mga buwis na overdue na hindi pa nababayaran 

Paano mag-apply

May dalawang uri ng buwis: pambansang buwis[国税=kokuzei] at lokal na buwis[地方税=chihouzei]. Ang dako kung saan mag-aapply ay naiiba sa sa uri ng buwis.

 • Pambansang buwis[国税=kokuzei]
  Ukol sa pambansang buwis tulad ng buwis sa korporasyon [法人税=houzin zei],withholding income tax [源泉所得税=gensen syotoku zei], ipinahayag na buwis sa kita[申告所得税=shinkoku syotoku zei] at buwis sa pagkonsumo[消費税=syouhi zei], atbp., mangyaring tumawag sa Tax Payment Call Center[国税局猶予相談センター=kokuzeikyoku yuuyo soudan center
  Matapos tumawag at matiyak na ikaw ay maaaring kumuha ng moratoriyum, kailangang isumite ang application form sa kagawaran ng pangongolekta ng buwis sa kalapit na tanggapan ng buwis[税務署=zeimu syo]. Maaaring i-download ang application form mula sa website at isumite ito sa tanggapan ng koreo; maaari rin itong isumite pa-online gamit ang “e-tax”[ito ay serbisyong online].
  Para sa karagdagang detalye: Tax Payment Call Center:HaponesIngles
  Maaaring tingnan ang gabay ng “Tax Payment Call Center” sa wikang Hapon o Ingles. Hindi ito available sa ibang wika sa ngayon.
  Kung gustong kumonsulta sa pagbabayad ng buwis gamit ang ibang wika, mangyaring sumangguni sa mga help desk and services at inquiry counter nakalista sa artikulo:  “Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika”.
 • Lokal na buwis [地方税=chihouzei]
  Ukol sa lokal na buwis tulad ng munisipal na buwis[市県民税=shikenmen zei], buwis sa ari-arian [固定資産税=kotei shisan zei], at buwis sa kotse[自動車税=jidousya zei], atbp., tumawag sa help desk ng iyong lokal na munisipalidad.
  Maaaring bisitahin ang website ng munisipalidad para sa karagdagang impormasyon. Kung hindi man makakuha ng impormasyon sa iyong wika o hindi man maintindihan, mangyaring sumangguni sa mga help desk and services at inquiry counter nakalista sa artikulo: “Kapag gustong kumonsulta ng mga problema ninyo sa pamamagitan ng inyong wika”.

Moratorium sa bayarin sa gas, tubig, kuryente, atbp.

Ang iba’t ibang mga kumpanya at rehiyon ay nagbibigay ng suportang pinansyal para sa mga nahihirapang magbayad sa bayarin sa kuryente, gas, at tubig.  Makikita sa ibaba ang iba’t ibang moratoriyum ng mga pangunahing kumpanya sa Greater Tokyo.

* Mayroon ding ibang suportang pinansyal na magagamit.

Bayarin sa Kuryente

[東京電力=Tokyo denryoku]

Updated on 12/12:Ang dedlayn ng pagbabayad ay pinalawig. 

 

Target na buwan

Haba ng Palawig(as of June 2020) 

Haba ng Palawig(as of December 2020)

Hulyo 2020

5 buwan

Agosto

4 buwan

5 buwan

Setyembre

3 buwan

4 buwan

Oktubure

2 buwan

3 buwan

Nobyembre

1 buwan

2 buwan

Disyembre

1 buwan

Magagamit ito ng mga nahihirapan sa pagbayad ng bayarin sa kuryente nang dahil sa COVID-19.

Maaaring mag-apply pateleponop. Gayunpaman, ang TEPCO callcenter ay hindi tumatakbo sa iba’t ibang wika.

Inquiry desk:

 ・para sa mga gumagamit ng billing plans bago ang deregulasyon:0120-993-052

 ・para sa mga gumagamit ng billing plans sa kuryente/gas matapos ang deregulasyon:0120-995-113

Oras na bukas:9:00~17:00(Lunes~Sabado, hindi kasama ang holidays)

東京ガス[Tokyo gas]

Updated on 12/12:Ang dedlayn ng pagbabayad ay pinalawig. 

 

Target na buwan

Haba ng Palawig(as of June 2020) 

Haba ng Palawig(as of December 2020) 

~Hulyo 2020

5 buwan

Agosto

4buwan

5buwan

Setyembre

3buwan

4buwan

Oktubre

2buwan

3buwan

Nobyembre

1buwan

2buwan

Disyembre

1buwan

Magagamit ito ng mga nakatanggap ng “緊急小口資金[Kinkyuu Koguchi Shikin]・総合支援資金[Sogo Shien Shikin]” o ng mga gipit sa pera gawa ng sapilitang pagkaliban sa trabaho.

Maaaring mag-apply sa pamamagitan ng pagsumite ng form sa website ng 東京ガス[Tokyo gas] o patelepono. Subalit, hindi ito available sa iba’t ibang wika.

Application Form:https://secure.okbiz.okwave.jp/tokyogas/helpdesk?category_id=987&site_domain=cheer

Inquiry desk:Tokyo Gas Costomer Center[東京ガスお客さまセンター] 0570-002211

Oras na pagtanggap:Lunes~Biyernes 9:00~19:00/Linggo at piyesta opisyal 9:00~17:00

Bayarin sa tubig

 • Tokyo:Maaaring mag-apply ng moratiriyum na tumatagal ng hanggang 1 taon mula sa araw ng aplikasyon. ※Kadalasan, ang tagal ng moratoriyum ay sinusuri kada 4 na buwan.
 • Ang huling araw ng aplikasyon ay sa Miyerkules ng Marso 31,2021.
 • ※Maaari ring humingi ng palugit sa moratoriyum kahit lagpas na sa huling araw nito.
 • Ang moratoriyum na ito ay para sa mga nahihirapang sa bayarin sa tubig at alkantarilya dahil sa COVID-19.
 • Maaaring mag-apply sa pamamagitan ng telepono o FAX. Subalit, hindi available ang inquiry counter o website sa iba’t ibang wika. Available ito sa wikang Ingles. 
 • Tignang ang iba pang detalye tulad ng telepono dito.
 • Kanagawa:Sa pamamagitan ng pagsumite ng “支払い計画書=shiharai keikakusyo”[payment plan] sa sangay ng “水道営業所=suidou eigyou syo”[opisina ng serbisyo ng tubig], maaaring mag-apply ng moratoriyum na tumatagal ng hanggang 4 na buwan.
 • Maaaring tingnan ang lokasyon ng “水道営業所” o impormasyon sa pakikipag-ugnay ng “水道営業所” sa “上下水道使用量のお知らせ=paunawa ng halagang gagamitin ng tubig at dumi sa alkantarilya”,[検針票=meter reading slip] o website ng 県営水道[=kenei suidou].
 • Ang website ay available lang sa wikang Hapon, pero puwedeng tingnan ito sa pamamagitan ng Pagsasalin ng Google.

Mangyaring basahin din ang mga artikulong ito para sa kagardagang impormasyon:

Kung ikaw ay nagigipit sa pera at nabawasan pa ang kinikita, tignan ang artikulong ito:

Maaari kang humiram ng pera

タイトルとURLをコピーしました