Para sa mga taong mahirap bumalik sa bayan

Maaaring patagalin ang panahon ng pananatili sa bansa ng mga taong hindi makabalik nang dahil sa COVID-19. Bukod pa ron, makakapagpart-time job din kapag natugunan ang mga requirements.

Naiiba ang tulong depende sa katayuan ng paninirahan. 

Pakitingnan ang naaangkop sa iyo.

Pakisangguni rin ang PDF na gawa ng Immigration Services Agency.

 1. Mga taong may  “Pansamantalang bisita” na katayuan
 2. Mga taong may “Technical Intern Training” o “Itinalagang aktibidad (trabahdor sa konstruksyon (No.32) o tagabuo ng barko  (No.35) )” na katayuan
 3. Mga taong may “Studying Abroad” na katayuan at gustong magtrabaho
 4. Mga taong may ibang katayuan ng paninirahan (kabilang ang mga tao sa 2. at 3. na hindi gusto magtrabaho)

1. Mga taomg may “Pansamantalang bisita” na katayuan

Maaari mong patagalin ang pananatili nang “Pansamantalang bisita (90 araw)”.

Kalimitang hindi nakakapagtrabaho sa katayuan ng paninirahang ito.

Subalit, kapag nahihirapan sa pamamuhay sa Japan, maaaring kumuha ng part-time job.

Para sa mga taong gusto ng part-time job, pakisangguni ang seksyon ng “Mga taong gusto ng part-time job”, .

2. Mga taong may “Technical Intern Training” o “Itinalagang aktibidad (trabahador sa konstruksyon (No.32) o tagabuo ng barko  (No.35) )” na katayuan

Maaaring baguhin ang katayuan ng paninirahan sa “Itinalagang aktibidad (6 buwan, pinapayagan na gumana) ”.

Kadalasan, ito ay para sa mga taong mamamasukan sa dati nilang trabaho.

Kapag hindi makapapasok sa dating trabaho, maaaring mamasukan sa trabahong may kaugnayan sa dating trabaho.

Sa alinmang kalagayan, kailangan ng pahayag kung saan nakasulat ang mga dahilan na inihanda ng supervising orgaization para makag-apply.

Kung mag-aapply, pakisangguni ang supervising organization.

 • Kung gusto mong malaman ang tungkol sa “Kaugnay na trabaho”, mangyaring sangguniin mo ito sa supervising organization. 
 • Maaaring mabago ng mga taong may katayuan na “Itinalagang aktibidad (Internado (No.9), paggawa (No.42) )” ang kanilang katayuan kung mamamasukan sa parehong trabaho kagaya ng dati.
 • Maaaring mabago ng mga taong may katayuan na “Itinalagang aktibidad (Summer Job (No.12))” ang kanilang katayuan kung mamamasukan sa parehong trabaho kagaya ng dati. Kung gayon, ang bago mong katayuan ay magiging “Itinalagang aktibidad (3 buwan, pinahihintulutang magtrabaho)” 
 • Nalalapat din ito sa mga pinahihintulutang baguhin ang kanilang katayuan na paninirahan sa “Pansamantalang bisita” o “Itinalagang aktibidad (6 buwan, hindi pinahihintulutang magtrabaho)”.

3. Mga taong may “Studying Abroad” na katayuan at gustong magtrabaho

 • Mga magpapatuloy sa pagtanggap ng edukasyon mula sa edukasyonal na institusyon

Maaaring baguhin ang katayuan na “Studying Abroad”.

Maaari ring mag-aral sa ibang edukasyonal na institusyon. 

Kapag nakatanggap ng pahintulot na lumahok sa mga aktibidad maliban sa mga pinapayagang aktibidad sa ilalim ng katayuan ng paninirahan, maaaring mag part-time job nang hindi hihigit sa 28 oras kada linggo.

 • Mga taong hindi magpapatuloy sa pag-aaral sa edukasyonal na institusyon

Maaaring baguhin ang katayuan ng paninirahan sa “Itinalagang aktibidad (6 buwan, pinapayagan mag part-time job sa loob ng 28 oras kada linggo)”.

Ito ay para sa mga taong may kasalukuyang katayuan na “Pansamantalang bisita” o “Itinalagang aktibidad”, kabilang ang mga dating internasyonal na estudyante.

4. Mga taong may ibang katayuan ng paninirahan (kabilang ang mga tao sa 2. at 3. na hindi gustong magtrabaho)

Maaaring baguhin ang katayuan ng paninirahan sa “Itinalagang aktibidad (6 buwan hindi pinapayagang magtrabaho)”.

Kalimitang hindi pinahihintulutang magtrabaho sa katayuang ito.

Pero, kung nahihirapan kang manirahan sa Japan, maaaring magpart-time job.

Para sa mga taong gusto magpart-time job, sangguniin ang seksyon ng “Mga taong gustong magpart-time job” .*HINDI ito maaaring apply-an ng mga taong pumasok sa Japan na may katayuan na “Pansamantalang bisita” tulad ng mga turista.

Tungkol sa pamamaraan ng aplikasyon para sa pagbago o pag-update ng katayuan ng paninirahan.

Maaaring mag-apply pa koreo ang mga taong nakatira sa Territorial Jurisdiction of Tokyo Regional Immigration Bureau at natutugunan ang mga sumusunod na kundisyon sa ibaba.

*The Territorial Jurisdiction of Tokyo Regional Immigration Bureau ay sumasaklaw lang sa Ibaraki Prefecture, Tochigi Prefecture, Gunma Prefecture, Saitama Prefecture, Chiba Prefecture, Tokyo Prefecture, Kanagawa Prefecture, Niigata Prefecture, Yamanashi Prefecture at Nagano Prefecture.

* Maaari lamang tanggapin sa pamamagitan ng koreo ang mga aplikasyon mula sa mga taong natutugunan ang mga sumunod na kondisyon: (A~D).

A. Mga may katayuan na “Studying Abroad”.

B. Mga dating internasyonal na estudyante at may kasulukuyang katayuan na “Pansamantalang bisita” o “Itinalagang aktibidad (hindi nakabalik sa bayan o nakapagtrabaho, paghahanda ng alis)”. 

C. Mga taong asawa o anak ng alinman man sa A o B at may katayuan din na “Dependent” o “Pansamantalang bisita”.

D. Mga taong nagkaroon dati ng katayuan na “Technical Intern training” o “Itinalagang aktibidad (trabahador sa konstruksyon (No.32) o manggagawang ng barko (No.35))” at may kasalukuyang katayuan na “Pansamantalang bisita” o “Itinalagang aktibidad (3 buwan o 6 buwan)”.

Kung nalalapat sa alinmang kondisyon sa ibabaw, mangyaring tignan ang 1. sa ibaba.

Para sa iba, mangyaring tignan ang 2.

Para sa mga taong nalalalapat sa C o D at gusto ng part-time job, pakitingnan ang 2.

1. Pamamaraan ng aplikasyon sa pamamagitan ng koreo

Mailing address

Para sa mga taong umaangkop sa A, B, o C sa itaas:

Tokyo Regional Immigration Bureau Study Abroad Examination Department (namamahala sa aplikasyon na “Itinalagang aktibidad”)

5-Chōme-5-30 Kōnan, Minato-Ku, Tokyo 108-8255

Para sa mga taong umaangkop sa D sa itaas:

Tokyo Regional Immigration Bureau Residence Management Information Department Odaiba Branch (namamahala sa aplikasyon na “Itinalagang aktibidad”)

Tokyo Port Joint Government Building 9th-floor, 2-Chōme-7-11 Aomi, Kōto-Ku, Tokyo 135-0064

Panahon ng pagtanggap ng mail

Kasalukuyang tumatanggap (Ang panahon ng pagtanggap ay maaaring mabago sa darating na panahon)

Babala

 • Pakisulat sa sobre na “Kinukulong sa loob ay mga dokumento kaugnay sa Itinalagang Aktibidad”
 • Dapat mong ipadala ito sa simplified registered mail.
 • Kung mayroong mga kamalian sa dokumento o lagpas na sa deadline, ibabalik ito sa nagpadala.
 • Kung pipiliin mong gawin ang maramihang aplikasyon sa iisang sobre lamang, mangyaring isama rin ang mga dokumentong nilalaman ang nasyonalidad, lugar, pangalan, at numero ng passport ng bawat isa sa loob ng sobre. Walang partikular na format para sa mga dokumento. Mangyaring isulat din na “Mga dokumento ng maramihang aplikasyon” sa sobre.
 • Ang mga pamilya ay dapat na mag-apply nang magkasama.

2. Pamamaraan ng aplikasyon sa personal

Mag-apply sa Local Immigration Bureau na nasasakupan ang inyong lugar. Tungkol sa Immigration Bureau na nasasakupan ang Tokyo, Saitama, Chiba at Kanagawa prefecture, sumangguni sa table na nasa loob ng seksyon ng  “Para sa mga taong gusto ng part-time job.”

Mga materyales na isusumite

 • Aplikasyon para sa Pagbabago ng Katayuan ng Paninirahan o Aplikasyon para sa pagrenew ng Panahon ng Pananatili

*Dapat magsama ng litrato ng iyong mukha

① Para sa mga taong nalalapat lamang sa A, B or C, o mga taong nalalapat sa D ngunit hindi nais magtrabaho.

Aplikasyon para sa Pagbabago ng Katayuan ng Paninirahan

http://www.moj.go.jp/isa/content/930004087.xlsx (Updated on April 2, 2021)

Aplikasyon para sa Pagrenew ng Panahon ng Pagtira

http://www.moj.go.jp/isa/content/930004117.xlsx (Updated on April 2, 2021)

② Para sa mga taong naaangkop sa D o mayroong katayuan na “Technical Intern Training” o “Itinalagang aktibidad (trabahador sa konstruksyon (No.32) o tagabuo ng barko  (No.35)” at nais ng trabaho.

Aplikasyon para sa Pagbabago ng Katayuan ng Paninirahan:

http://www.moj.go.jp/content/001290195.xlsx

Aplikasyon para sa Pagpapanibago ng Panahon ng Pagtira:

http://www.moj.go.jp /content/001290238.xlsx

 • Dokumento na nagpapakita ng makatuwirang dahilan kung bakit hindi ka makabalik sa iyong bansa.

(Hal. pagsasara ng paliparan, pagkansela ng lipad)

 • Pasaporte

*Para sa mga mag-aapply sa pamamagitan ng koreo, pakisumite ang kopya ng iyong Identity Verification Page (ang pahina na may litrato ng iyong mukha).

*Para sa mga mag-aapply sa pamamagitan ng koreo AT may katayuan na “Pansamantalang Pananatili” o “Itinalagang Aktibidad” (panahon ng pananatili sa loob ng 90 araw), pakigawa rin ng kopya ang dokumento na naglalaman ng verification mark ng “Pansamantalang Pananatili”o “Itinalaganng Aktibidad.”

 • Residence Card (Para sa mga taong mananatili nang higit sa 90 araw)

Ang mga mag-aapply sa pamamagitan ng koreo (A, B, o C)

→Pakisumite ang kopya nang back-to-back (Huwag ipadala ang orihinal).

Ang mga mag-aapply sa pamamagitan ng koreo (Nalalapat sa D, o sa mga taong kasalukuyang may katayuan na “Technical Intern Training” O “Itinalagang Aktibidad (trabahador sa konstruksyon (No.32) o tagabuo ng barko  (No.35))”.

→Pakisumite ang orihinal. Bago isumite, gawan ng kopya na back-to-back at itabi mo ito.

Ang mga mag-aapply sa personal(A, B, C, o D)

→Pakidala ang iyong Residence Card

 • Checklist ng isusumiteng materyales

Sa mga mag-aapply sa pamamagitan ng koreo (A, B, o C)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005620.pdf

Ang mga mag-aapply nang deretso (A, B, o C)

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005702.pdf

Sa mga taong nalalapat sa D O kasalukuyang may katayuan na“Technical Intern Training” O “Itinalagang Aktibidad (trabahador sa konstruksyon (No.32) o dayuhang manggagawang gumagawa ng barko (No.35))”.

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005621.pdf

 • Mga dokumentong nagsasad ng gastos sa iyong pananatili sa Japan (Para lamang sa mga taong hindi gustong magtrabaho.)

*Walang partikular na format para sa mga dokumentong iyon.

〈Ang mga taong kasalukuyang may katayuan na “Technical Intern Training” O “Itinalagang Aktibidad (trabahador sa konstruksyon (No.32) o tagabuo ng barko (No.35))” 〉

 • Fee-payment slip

Kailangan mong magbayad ng 4000 yen. Pakidikit ang revenue stamp ng 4000 yen at isulat ang petsa, ang halaga ng pera, at pirmahan ito.

 • Reply envelop

Pakisulat ang address at addressee, at pakidikit ang selyo ng halaga ng pera ng kinakailangan para sa simplified registered mail.

 • Maliban dito, mayroon ding mga dokumento na kailangang isumite depende sa sitwasyon. Mayroong mga dokumento na ginagawa ng supervising organization o accepting organization, kaya pakisangguni sila kapag mag-aaply. Maaari mong tsekin ang kinakailangang dokumento sa flowchart sa pangalawang pahina ng checklist.

Pagtanggap ng iyong resulta

Ang mga nalalapat sa A, B, o C (ang mga nag-apply sa pamamagitan ng koreo)

→ Matapos makatanggap ng abiso ng iyong mga resulta sa koreo, pumunta ka sa Tokyo Regional Immigration Bureau. Ang petsa at oras ay ibibigay sa iyo sa abiso.

* Kung hindi makapupunta gawa ng kondisyon sa kalusugan, pakitawag ang numerong nakasulat sa abiso.

Ang mga nalalapat sa D (mga nag-apply sa pamamagitan ng koreo)

→Ipapadala sa iyo ang iyong residence card sa koreo. Hindi mo kailangang pumunta nang personal.

Ang mga nag-apply nang personal

→Matatanggap mo ito sa Immigration Services Agency, kung saan ka nag-aaply sa simula.

Mga taong nagnanais mag part-time job

Kahit mayroong kang katayuan ng paninirahan na karaniwang hindi pinahihintulutang magtrabaho, kung natutugunan mo ang mga kundisyon, maaaring kang magkaroon ng part-time job.

Kung nais mo ito, pakikumpleto ang “Application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted.”

Paki sangguni rin ang PDF na ito: 001334323.pdf (moj.go.jp)

Mga Kinakailangan

 • Ang iyong kasalukuyang katayuan ng paninirahan ay ipinagpagbawal kang magtrabaho..
 • Hindi ka makabalik sa iyong bansa.
 • Wala kang pinansiyal na suporta mula sa mga kamag-anak na nakatira sa Japan o sa iyong organisasyon at nahihirapan kang manatili ng iyong kabuhayan sa Japan.

Mga dokumentong isusumite

 • “Application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted” (Paki-download ito mula rito)
 •  Ang dokumento na nagpapakita ng makatuwirang dahilan kung bakit hindi ka makakabalik sa iyong bansa. (Hindi kailangang muling magsumite ng aplikasyon para mabago ang kanilang katayuan ng paninirahan ang mga taong nagsumite na.)
 • Dokumentong nagpapayahag ng mga dahilan (Ito ay sampol (wikang Hapon lang, May pagsasalin sa ibaba ng pulang teksto sa loob ng sampol))

○petsa (YYYY, MM, DD)

○Pangalan

○Dati, paano ka nagbabayad ng pera para mapanatili ang kabuhayan sa Japan?

○Bakit kailangan mong magtrabaho (part-time)?

 • Bakit hindi ka makabalik sa iyong bansa?
 • Paano o saan ka nahihirapan dahil sa kakulangan sa pera?

                        ○Lagayn ng check ang kahon kung nangangako ka na kaagad na babalik sa 

iyong bansa sa sandaling puwede mo itong gawin.

 • Ang halimbawa ng kung ano ang isusulat sa iyong pahayag ay ang “Paano mo inihanda ang iyong mga bayarin sa panahon ng iyong pananatili sa Japan” o “Bakit mo nais ng part-time job”
 • Pasaporte o Certificate of Eligibility
 • Residence Card

Application Address

Mag-apply sa Local Immigration Bureau na nasasakupan ang inyong lugar. Nasa ibaba ay ang mga Immigration Bureaus na mayroong hurisdiksyon sa alinman sa Tokyo, Saitama, Chiba, o Kanagawa prefecture.

LokasyonTeleponoReception hoursHurisdiksyon
Tokyo Regional Immigration Bureau5-5-30 Kōnan, Minato-ku, Tokyo 108-82550570-034259(VoIP phone or  from overseas: 03-5796-7234)9:00 to 16:00 (excluding Saturdays, Sundays, and holidays)Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi, Nagano prefecture
Tachikawa Branch OfficeTachikawa Legal Affairs General Government Building, 3-31-2 Kita, Kunitachi-shi, Tokyo 186-0001042-528-71799:00 to 15:00 (excluding Saturdays, Sundays, and holidays)Tokyo, Yamanashi prefecture, Sagamihara City in Kanagawa
Yokohama Branch Office10-7 Torihamacho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-00020570-045259(VoIP phone or from overseas: 045-769-1729)9:00 to 16:00 (excluding Saturdays, Sundays, and holidays)Kanagawa Prefecture
Kawasaki Branch Office1-3-14 Kamiasao, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 215-0021044-965-00129:00 to 16:00 (excluding Saturdays, Sundays, and holidays)Kanagawa Prefecture, Machida City, Komae City, Tama City, Inagi City in Tokyo
Chiba Branch OfficeChiba Chuo Community Center, 2-1 Chiba Port, Chuo-ku, Chiba-shi, Chiba 260-0026043-242-65979:00 to 15:00 (excluding Saturdays, Sundays, and holidays)Chiba and Ibaraki prefecture
Saitama Branch OfficeSaitama 2nd Legal Affairs General Government Building 1F, 5-12-1 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 338-0002048-851-96719:00 to 15:00 (excluding Saturdays, Sundays, and holidays)Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano prefecture

Kapag kailangan mo ng tulong

Immigration Information Center Tokyo

Phone: 0570-013904 (VoIP phone or from overseas: 03-5796-7112)

Reception hours: 8:30 ~ 17:15

Maaari kang humingi ng tulong sa mga banyagang wika (Ingels, Korean, Spanish, etc.). Paki-check mo ang mga detalye sa pagtawag sa kanila.

Kapag gustong kumonsulta sa personal (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Satitama):

Tokyo Regional Immigration Bureau   5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8255

Tokyo Regional Immigration Bureau Yokohama Branch Office  10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-0002 

Kapag gustong kumonsukta sa pamamagitan ng email:

Mail to: info-tokyo@i.moj.go.jp

Mga email sa wikang Hapon o Ingles lamang ang tatanggapin.

Ipinababatid na hindi sila maaaring sumagot tungkol sa indibidwal na sitwasyon at personal na eksaminasyon.

Foreign Residents Support Center – FRESC

Kailangan mong gumawa ng reserbasyon para sa konsulta.

Hours: 9:00 ~ 17:00 (Mon – Fri) (Excluding holidays and New Year holidays)

Address: Yotsuya Tower 13F 1-6-1, Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004

Mga sinusuportahang wika: Simple Japanese, English, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Tagalog, Thai, Portuguese, at Spanish

Paano gumawa ng reserbasyon:

Reservation number: 03-5363-3025 (Japanese, English, Chinese)

Reservation form:

https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-jpn (Japanese)

https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-eng (English)

タイトルとURLをコピーしました