Para sa mga Technical Intern Trainee: maaaring baguhin ang inyong Visa o katayuan sa paninirahan.

Sa mga Technical Intern Trainees na hindi makahanap ng trabaho o hindi makabalik sa kanilang bansa nang dahil sa impluwensya ng COVID-19: maaaring baguhin ang inyong Visa o katayuan sa paninirahan.  

Ang mga nakapagtapos o ang mga kasalukuyang nagsasanay bilang technical intern trainees ay labis na naapektuhan sa pagkalat ng COVID-19.

Kung isa ka sa kanila at hindi makapanatili sa Japan dahil sa kasalukuyang katayuan ng paninirahan, maaari ninyong baguhin ito.

Ipinakikilala sa artikulong ito ang iba’t ibang pagbabago sa visa o katayuan sa paninirahan na maaaring gawin sa ilalim ng ilang mga kondisyon. 

Kapag mag-aapply, mangyaring tandaan na kailangang kumunsulta muna sa namamahala sa iyo (o supervising/implementing organization) at ihanda ang mga kakailanganing dokumento, antimano. 

Sumangguni sa ibaba ng page na ito para sa kinakailangang dokumento (Japanese lamang).

Mula sa ibaba, tingnan kung anu-ano ang naangkop sa inyo.

  1. Ang mga nahihirapang makabalik sa sariling bansa nila
  2. Ang mga kasalukuyang technical intern trainee at magpapatuloy sa kanilang pagsasanay
  3. Ang mga taong hindi na makapagpapatuloy pa sa pagsasanay (nang dahil sa pagtitiwalag, atbp.)

1. Ang mga nahihirapang makabalik sa sariling bansa nila

Maaari mong baguhin ang iyong katayuan ng paninirahan sa “Designated activities (6 na buwan, Pinahihintulutang magtrabaho)” o  “Designated activities (6 na buwan, Hindi pinahihintulutang magtrabaho)”.

Kung hindi ka pa rin makabalik sa sarili mong bansa matapos ang 6 na buwang grace period, maaaring i-renew o palawigin ang visa.

Ang “Designated activities (6 na buwan, Hindi pinahihintulutang magtrabaho)”ay para sa mga magpapatuloy sa kanilang dating trabaho o sa kaparehong trabaho.

Yung mga may “Designated activities (6 na buwan, Hindi pinahihintulutang magtrabaho)” ay maaari ring makakuha ng pahintulot na makisali sa mga aktibidad na labas sa kanilang kwalipikasyon kung ikinakailangan. Kung gayon, pinahihintulutan din na mamamasukan part-time sa loob ng 28 or mas mababa pang linggo. Bilang karagdagan, ang mga taong may katayuan ng paninirahan na hindi pinahihintulutang magtrabaho, tulad ng mga may “Temporary Visitor,” ay maaari ring bigyan ng pahintulot para sa mga aktibidad sa labas ng katayuan ng paninirahan.

Para sa detalyadong pagpapaliwag sa mga kondisyon at pamamaraan, mangyaring basahin ang artikulong “Para sa mga may kahirapan na bumalik sa kanilang sariling bansa.”

2. Ang mga kasalukuyang technical intern trainee at magpapatuloy sa kanilang pagsasanay

Ang proseso ay naiiiba depende sa katayuan ng paninirahan at kalagayan ng iyong pagsasanay.

A. Sa mga hindi makakuha ng Trade Skills Test at hindi makapagpatuloy sa susunod na yugto

Maaari mong baguhin ang iyong katayuan ng paninirahan sa “Designated activities (4 na buwan, Pinahihintulutang magtrabaho)” habang nasa Transistion period o hanggang sa makakuha na ng Trade Skills Set.

※ Limitado lamang ito sa mga namamasukan sa parehong trabaho at sa parehong samahan kagaya ng dati.

B. Ang mga hindi handa para sa paglipat sa “Specified Skilled Worker (i)”

Sa panahon ng paghahanda, maaari mong baguhin ang katayuan ng iyong tirahan sa “Designated activities (6 na buwan, Pinahihintulutang magtrabaho)”.

Nalalapat lamang ito sa mga nakumpleto ang Programang Pagsasanay sa Teknikal na Blg. 2 o 3 at hindi handa sa paglipat.

※ Limitado lamang ito sa mga namamasukan sa parehong trabaho at sa parehong samahan kagaya ng dati.

C. Ang mga nais lumipat sa “Technical Intern Training Blg. 3”

Ang mga nakumpleto ang Pagsasanay sa Internasyonal Blg. 2 sa ilalim ng mabuting pangangasiwa ng samahan o kasanayan ay maaaring baguhin ang kanilang katayuan sa paninirahan sa “Teknikal na Pagsasanay sa Internasyonal Blg. 3”.

D. Ang mga nais na lumipat sa “Specified Skilled Worker (i)”

Ang mga nakumpleto ng Pagsasanay Blg. 2 o 3 at handa na ay maaaring baguhin ang kanilang katayuan sa paninirahan..

3. Ang mga taong hindi na makapagpapatuloy pa sa pagsasanay (nang dahil sa pagtitiwalag, atbp.)

Kung kwalipikado ka ilang mga kundisyon, maaari mong baguhin ang iyong katayuan ng paninirahan sa “Designated Activities (hanggang isang taong pananatili, pinahihintulutang magtrabaho)”.

Sa katayuang ito ng paninirahan, maaari kang magtrabaho sa 14 na nabanggit na larangan o industriya. Bilang karagdagan sa pagbabago ng iyong katayuan ng paninirahan, maaari ka ring makatanggap ng suporta para sa muling pagtatrabaho mula sa imigrasyon.Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang artikulong “Suporta sa mga Technical Intern Trainees na nawalan ng trabaho”.

※ Isa sa mga kundisyon ay ang hangarin na matuto ng kinakailangang kasanayan upang makapamasukan bilang Specified Skilled Worker 

※ Ang nakakumpleto ng layuning pagsasanay sa teknikal na intern at hindi makabalik sa kanilang sariling bansa ay nalalapat din sa kategoryang ito.

Makipag-ugnay

Konsultasyon ng katutubong wika ng Organization for Technical Intern Training 

Konsultasyon sa E-mail (24 horas available)

Suportadong wika: Vietnamese, Chinese, Indonesian, Tagalog, Ingles, Thai, Cambodian, Myanmar

Ipapadala ang sagot pagkatapos ng susunod na araw.

Kung mag-eemail nang sa oras na iba sa ibaba, sa susunod na araw na matutugnan ang iyong email. 

Konsultasyon sa Telepono

Suportadong WikaSuportadong ArawNumero ng TeleponoSuportadong Horas
VietnameseLunes~Sabado 0120-250-168
11AM~7PM
(9AM~5PM sa Linggo )
ChineseLunes, Miyerkules, Biyernes, Sabado0120-250-169
IndonesianMartes, Huwebes0120-250-192
TagalogMartes, Huwebes, Sabado0120-250-197
InglesMartes, Huwebes, Sabado0120-250-147
ThaiHuwebes, Linggo 0120-250-198
CambodianHuwebes0120-250-366
BurmeseMartes0120-250-302

Libre ang pagtawag. 

Kung tumatawag kayo sa ibang horas na hindi sa itaas, mangyaring makipag-usap sa makina ang pagsasagot. Kung kailangan mo ang tugon, tutugon kami sa susunod na suportadong araw sa telepono. 

Sarado ang Piyesta Opisyal at saka pagtatapos ng taon at pista opisyal ng bagong taon (mula sa ika-29 Desyembre hanggang ika-3 Enero).

Konsultasyon sa Sulat

Pakidala ang liham sa sumusunod na address.

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X3階

外国人技能実習機構 技能実習部・援助課

〒108-0022  Tokyo, Minato City, Kaigan, 3 Chome−9−15 LOOP x3Floor

Organization for Technical Intern Training  Ginojisshubu/Enjoka 

Upang maprotektahan ang privacy ninyo, mangyaring isama ang iyong impormasyon sa pakikipagugnay at ginustong pamaraan ng pakikipagugnay sa teksto ng liham. 

タイトルとURLをコピーしました